سینماگرژانرها

مهمان امروز: استنلی کوبریک

Jahan e-Sanat - - News -

استنلی کوبریک کارگردان و تهیهکننده یهودیتبار آمریکایی بود. بیشتر فیلمهای کوبریک اقتباسهای ادبی هستند. فیلمهای کوبریک معموال جنجالی و همینطور مورد ستایش منتقدان واقع شدهاند. کوبریک به دقیق بودن و به نمایش درآوردن همه جزییات دقیق در فیلمهایش معروف بود. به همین علت روش او در فیلمسازی کند و طوالنی بوده تا آنجا که گاهی میان دو فیلم او سالها وقفه افتاده است. او در طول 48 سال فعالیت در حیطه کارگردانی تنها 13 فیلم بلند ساخت. سبکهای گوناگون فیلمهایش و انزوای او چه در روش فیلمسازی و چه در مورد شخصیت فردی وی، او را مشهور کرده است. استنلی کوبریک یکی از معدود کارگردانان کمالگرا در تاریخ سینما به شمار میآید. کوبریک جزو معدود کارگردانهایی بود که همواره در انتخاب فیلمنامه ریسک میکرد. او فیلمهای خود را در ژانرهای گوناگونی میساخت.

کشتن اولین فیلم کوبریک با بازیگران و دستاندرکاران حرفهای بود. فیلم بهخوبی از روش داستانگویی غیرخطی استفاده کرده بود که در دهه 50 نامتداول بود و اگرچه توفیق تجاری نیافت ولی با تحسین منتقدان مواجه شد. تحسین زیاد از فیلم توجه استودیوی »متروگلدین مهیر« را جلب کرد و به او پیشنهاد ساخت دو فیلمنامه که در اختیار آنها بود، داده شد. کوبریک داستان »رازهای آشکار« نوشته نویسنده آلمانی »اشتفان تسوایگ« را انتخاب کرد. اما آنها پیش از ساخت به توافق نرسیدند.

13 فیلم بلندی که کوبریک در دوران فعالیتش در سینما ساخته عبارتند از: چشمان کامال بسته، غالف تمامفلزی، درخشش، بری لیندون، پرتقالکوکی، ادیسه فضایی، دکتر استرنجالو: چگونه یاد گرفتم دس//ت از هراس بردارم و به بمب عش//ق بورزم، لولیتا، اسپارتاکوس، راههای افتخار، کشتن، بوسه قاتل، هراس و هوس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.