دیالوگیازفیلمادیسهفضایی

Jahan e-Sanat - - News -

ه//ال :9000 »میخ//وای چی کار کنی، دیو؟ فکر میکنم این حق منه که جوابی برای این پرسش داشته باشم... میدونم که عملکردم زیاد خوب نبوده اما میتونم بهت تضمین بدم که بدون هیچ شبههای دوباره همه چی روبراه میشه... من االن خیلی احساس بهتری دارم؛ واقعا میگم... ببین، دیو تو خیلی آشفته به نظر میرسی. گمون کنم بهتره که آروم بشینی و یه قرص آرامبخش بخوری... میدونم که اخیرا زیاد خوب عمل نکردم اما میتونم بهت تضمین کامل بدم که برمیگردم به وضعیت عادی... من هنوز جدیت و اشتیاق خاصی برای ادامه ماموریت دارم... میخوام که بهت کمک کنم... دیو دست نگه دار... ممکنه دست نگه داری، دیو؟... من میترسم، دیو... حافظهام داره از بین میره... میتونم احساسش کنم«...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.