تماس صوتي تلگرام در ایران با حکم قضایي غیرفعالشد

Jahan e-Sanat - - News - فضای مجازی

در فاصله کمتر از پنج روز از فعال ش//دن سرویس تماس صوتي ش//بکه اجتماعي تلگرام براي کاربران ایراني، این س//رویس با حکم قضایيغیرفعالشد.امکاناستفادهازسرویستماسصوتيدرشبکه اجتماعيتلگرامبرايکاربرانایرانيازظهردیروزغیرممکنشدهاست. اطالعات به دست آمده نشان ميدهد این سرویس به دستور قضایي فیلتر شده است.به گزارش مهر، گفته ميشود حکم قضایي براي02 شرکت ارائهکننده خدمات دسترسي ارسال شده است تا این سرویس را از دسترس کاربران خارج کنند.پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود براي برقراري تماس صوتي تلگرام با مدیران این شبکه وارد مذاکره شده است و باید وضعیت این سرویس در مواجهه اپراتورهاي موبایل کشور با آن بررسي شود. اما محمود واعظي اعالم کرد تماس صوتي تلگرام پیرو مجوز وزارت ارتباطات فعال شده است و اگر مشکلي در این زمینه وجودداشت،تلگرامصوتيراهاندازينميشد.مسدودشدناینسرویس در حالي است که سرویس تماس صوتي از طریق سایر اپلیکیشنها و پیامرسانهاي خارجي براي کاربران ایراني فعال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.