گلزار که نیست!

Jahan e-Sanat - - News - تنظیف

هومنجعفری-یعنیآدماینحزب موتلفهرامیبیندومصاحبههایاعضایش را میخواند کیف میکند. دوس//تان نه تنه//ا قصد کنار آمدن ندارند بلکه برای اینکه هم از رییس جمهور و هم از دیگر نامزدها بخواهند که به نفع نامزد حزب آنها کنار بکشند، کامال از اعتمادبهنفسالزمبرخوردارند.یکجوریهممیرسلیممیرسلیم میکنند هرکه نداند فکر میکند عجب برگی هم رو کردهاند. باز هم ما به دوستان در این حزب پیشنهاد میکنیم اول یک صفحه اینستاگرام برای آقای میرسلیم راه بیندازید ببینید هزار نفر فالوور دورو برش جمع میشود بعد اینطوری کالس بگذارید. دارید برای میرسلیم تبلیغ میکنید نه محمدرضا گلزار!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.