فشارهايمالیاتيراازگردهمردم وفعاالناقتصاديبردارید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Kiamehr_gh@yahoo.com

غالمرضاكيامهر

دول//ت يازده//م دس//تاوردهاي درخور تقدي//ري در برخ//ي از حوزهه//اي مه//م اقتصادي و سياس//ت خارج//ي داش//ته كه برج//ام، تكرقمي ش//دن نرخ ت//ورم، كاهش فوبياي ايرانهراس//ي در جه//ان و ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز و شكستن طلسم تحريم فروش هواپيماهايمسافربريبوئينگوايرباسبهايران بعدازگذشتچنديندههوهمينتازگيافتتاح پنجفازحوزهگازيپارسجنوبيباسرمايهگذاري 20 ميليارد دالر كه با اين افتتاح ظرفيت توليد گازايرانروزانه051 ميليونمترمكعبافزايش يافت و براي اولين بار توانس//تيم در برداش//ت از ح//وزه گازي پارسجنوب//ي بر قطر پيش//ي بگيريم، از جمله مهمترين و بهيادماندنيترين اين دس//تاوردها بوده كه يقينا به خاطر همين دستاوردها شانس خود را براي كسب موفقيت در دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري در ارديبهشتماه افزايش داده است اما متاسفانه همين دولت موفق در سياست خارجي و پارهاي از حوزههاي مهم اقتصادي تا به امروز نتوانسته در زمينه بهبود واقعي فضاي كسبوكار و برداشتن موانع بازدارنده و آزاردهنده از پيشروي فعاالن اقتصادي و صاحبان كسبوكارهاي كوچك و بزرگ كه فش//ارهاي بيحد و حصر مالياتي از گرده آنها از جمله نفسگيرترين آنهاست، گامي اساس//ي بردارد. هوشمندي و كارداني شخص وزي//ر امور اقتص//ادي و داراي//ي دولت تدبير و اميد در تحقق آن چند دس//تاورد اقتصادي به جاي خود اما س//ازمان امور مالياتي كه يكي از اصليترين زيرمجموعههاي حوزه مس//ووليت اين وزير موفق است، از نظر شيوه عملكرد، نحوه برخوردباموديانمالياتيواظهارنامههايمالياتي آنها و سختگيريهاي حرمتشكنانه بر فعاالن اقتصادي و ثروتآفرينان اين مملكت همچنان دستنخورده، كهنه و زنگارگرفته باقي مانده تو گويي اسفنديار رويينتني است كه هنوز هيچ دول//ت و هيچ وزير اقتصادي توانايي هدف قرار دادن چشم آن را به دست نياورده است.

حتي اميدهايي كه از دو سال پيش هنگام انتصاب س//يدكامل تقوينژاد به ظاهر كاربلد و تحولخواه به رياس//ت سازمان امور مالياتي در ميان فعاالن اقتصادي، صنوف، صنعتگران و توليدكنندگان نس//بت به انج//ام اصالحات در اين س//ازمان و پايان دادن به انواع و اقس//ام مزاحمتآفرينيه//ا و برخورده//اي س//لبي و غيرقابل تحمل مميزان و ديگر دستاندركاران آن با موديان مالياتي به وجود آمده بود، بعد از گذشت دو سال جاي خود را به يأس و نااميدي داده و كارآفريناني كه كاسه صبرشان از مطالبات مالياتيبهناحقدستگاهوصولمالياتلبريزشده يا كسبوكارشان را تعطيل كردهاند يا در حال تعطيل كردن كسبوكارشان هستند. ميدانيم كه يك دليل مهم اين همه فشارهاي مالياتي بر مردم بزرگي حجم و س//اختار تشكيالت دولت است كه باعث افزايش ش//ديد هزينههاي آن شده و چون درآمدهاي حاصل از فروش نفت بشكهاي 50 دالر و درآمدهاي گمركي و برخي درآمدهاي متفرقه ديگر كفاف هزينههاي س//االنه اين دولت بزرگ و بس//يار عيالوار را نميدهند به تنها مفر باقي مانده كه دريافت ماليات هرچه بيشتر از مردم و فعاالن اقتصادي است، روي آوردهان//د غافل از آنكه در ش//رايط ركود پايدار اقتصادي كه سايه كسادي بر سر اغلب كسبوكارها افتاده و بسياري از آنها را به مرز ورشكستگي نزديك كرده است، دولتها در ساير كشورهاي جهان برخالف دولتهاي ما به جاي وارد كردن فشارهاي مالياتي بر مردم از اهرم تسهيالت و معافيتهاي مالياتي استفاده ميكنند. شيوه رفتار و محاسبات مميزان سازمان امور مالياتي ما با فعاالن اقتصادي و صاحبان كسبوكارها حتي كسبوكارهايي مانند بنگاههاي معامالت امالك كه سالهاست به دليل ركود بازار مسكن و ساختوساز در ركود و كسادي كامل به سر ميبرند و بسياري از اعضاي اين صنف در چند سال اخير محل كسبوكار خود را به دليل كسادي به كلي تعطيل كردهاند، معادل سالهاي رونق بازار مسكن ماليات مطالبه ميكنند و اصال كاري به كار مش//كلي به نام ركود و كس//ادي كسبوكارها ندارند. بياعتنايي گردانندگان به ركود حاكم بر اقتصاد و كسبوكارهاي كشور به حدي است ك//ه طبق اطالع تاكنون حتي مصوبه هيات دولت و دستور وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص معافيت شركتهاي بيمه از پرداخت ماليات بر ارزشافزوده را به آنها ابالغ نكردهاند.

در كشور ما در كنار تمامي نارساييها و معضالت س//اختاري در ارتباط با دريافت ماليات از صاحبان كسبوكارها معضل بسيار بزرگ و كمترديدهشدهاي به نام بزرگ و پرهزينه بودن خود تشكيالت سازمان امور ماليات//ي وجود دارد با هزاران مدير و كارمند و كارشناس و مميز مالياتي و صدها دستگاه ساختمان در تهران و ديگر شهرهاي كوچك و بزرگ كشور كه به اعتقاد نويسنده همين دستگاه عريض و طويل كه كارگزارانش به تمامي موديان مالياتي به چشم دروغگو و ف//راري مالياتي نگاه ميكنند و دائما براي فعاالن اقتصادي و صاحبان كسبوكارها كه مالياتشان را به موقع و به همين مبالغي كه مميزان مالياتي تعيين ميكنند خط و نشان ميكشند و به آنها بيحرمتي ميكنن//د، درصد قابل مالحظهاي از مالياتهايي را كه با همين ش//يوههاي نامطلوب از موديان وصول ميش//ود، صرف تامين هزينههاي پرسنلي و جاري خود اين سازمان ميكنند كه يك دليل ادامه حضور اين تشكيالت بزرگ و بسيار پرهزينه، عقب بودن آن از تحوالت زمانه و ادامه كار به شيوههاي كهنه، سنتي و از رده خارج شده گذشته است كه در يادداشتهاي آينده به اين معضل بزرگ مشروحا پرداخته خواهد شد. اما فعال يك انتظار ضربتي و فوري در آس//تانه انتخابات رياستجمهوري از رييسجمه//ور دول//ت تدبير و اميد وجود دارد و آن، اين است كه بهمنظور جلوگي//ري از بهرهب//رداري جناحهاي مخالف از موج نارضايتيهاي ناش//ي از فشارهاي مالياتي بر فعاالن اقتصادي به سازمان امور مالياتي دستور دهد دست از مزاحمتتراش//يهاي فراقانوني براي صاحبان كسبوكار بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.