90 روز پس از فاجعه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعود سليمي- امروز چهارشنبه 31 فروردين 96 فاجعه پالسكو سه ماهه ش//د. در اين مدت جدا از چند هفته داغ آغاز ماجرا و رسانهاي شدن آن و همچنين واكنشهاي اكثرا فرصتطلبانه و نمايشي و تبليغات//ي مقام//ات اجرايي كش//ور و با وج//ود داغي ك//ه از دل و روان مردم ب//ه ويژه خانوادههاي داغدار و كاس//بان خس//ارتديده پاك نخواهد شد، پالس//كو رفتهرفته در راه فراموشي و در بس//تر مرور زمان گام برميدارد اما در اين مدت انواع و اقس//ام اظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي و همچنين نشستهايي با عنوان دهانپركن »تحقيق و تفحص« درباره حادثه پالسكو برگزار شد.

نخست كميسيون عمران مجلس بود كه در بررسي خود تمامقد از شهردار تهران دفاع كرد تا جايي كه اصال منكر »موضوعيت مساله« ش//د و تشكيالت ش//هرداري را يكسره از هر نوع كمكاري و اهمال و تقصير در نابودي پالس//كو مبرا دانست و جالب اينكه شهردار تهران روز بعد در اقدامي نهچندان متداول از الريجاني تشكر كرد.

پ//رده دوم را اما دولت باال برد كه در گزارش تفصيلي خود ضمن تاكي//د بر اينكه قصد تعيين مجرم در ميان نيس//ت به ترتيب بنياد مستضعفان، شهرداري و كمي هم وزارت كار و رفاه ...و را به نوعي به اهمال و ناكارآمدي متهم كرده بود.

و دست آخر، اما به مصداق چاقو دسته خود را نميبرد، شوراي شهر تهران در تحقيق و تفحص خود با خط كشيدن روي نام شهرداري، با شكستن كاسهكوزهها بر سر بنياد و تاكيد بر اينكه در قد و قوارهاي نيست كه مجرم تعيين كند و ماجرا را به دادگاه بكشاند، كاري كرد كه همه دنبال پرتقالفروش بگردند!

جالب اس//ت كه پس از گذش//ت 90 روز از فاجعه پالس//كو و در حال//ي كه چندي پيش ب//ه نقل از رييس بنياد آم//ده بود كه قصد ساختن س//اختماني هفت طبقه در محل پالسكو در ميان است، به نظر ميرسد قرار است نتيجه تحقيق و تفحص سهپردهاي به بايگاني تاريخ س//پرده شود و دوباره روز از نو، روزي از نو! و هر شخصي برود سراغ كار خود.

به عبارت ديگر نابود ش//دن پالس//كو، گويي تقديري بود كه بايد بر پيش//اني قديميترين س//اختمان بلندمرتبه تهران نوشته ميشد و در اين رهگذر آنچه بر س//ر كاسبان خس//ارتديده و ورشكسته و مالباخته آمده و باالتر درد و رنجي كه خانواده ش//هداي اين فاجعه تحمل ميكنند و دس//ت آخر آنچه مردم نسبت به پالسكو احساس ميكردند و هنوز ادامه دارد اصال محلي از اعراب ندارد و بايد پرونده ماجرا بسته شود.

از آنجاي//ي كه اين روزها همه چيز در كش//ور بر محور انتخابات ميچرخد بايد از نامزدهاي ريز و درشت و مدعيان نشستن بر صندلي رياس//تجمهوري پرس//يد و در واقع مطالبه كرد »نظرتان راجع به پالسكو چيست!« و بعد پرده را پايين كشيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.