رابطه درآمد متوسط ساالنه با خانهدار شدن در شهرهای بزرگ جهان؛ سهم7 متریتهرانیها!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهسا حسين- درحالی كه در سال 94 با متوسط درآمد ساليانه هر خانوار تهرانی تنها 7 متر خانه میشد خريداری كرد، در همان سال اين رقم در شهرهای مختلف اياالت متحده نزديك به 140 متر و در كشورهای ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.