رونمايی از بانك دادههای اقتصادی و مالی؛ شفافیتدرآستانهانتخابات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در آستانه انتخابات از بانك دادههای اقتصادی ومالیباهدفايجادشفافيتاقتصادیودسترسی سريع و آسان سياس//تگذاران و پژوهشگران به دادههای بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بينالمللی رونمايی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.