به رييسجمهور و دولت خيلي ظلم شده است

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروهسیاسی-سخنگوي دولت با بيان اينكه تابهامروزبهرييسجمهورودولتخيليظلمشده است، اقدام معاون اول براي نامزدي در انتخابات رياستجمهوري را به دليل دفاع از دولت ارزشمند توصيف كرد. محمدباقر نوبخت در نشست خبري خودبهآخرينجلسههياتدولتاشارهكردوگفت: در اين جلسه گزارش نماينده ويژه رييسجمهور درباره مناطق آس//يبديده سيل اخير ارائه و قرار ش//د از همه ظرفيتهاي قانوني موارد 10 و 12 كه استفاده نشده امسال استفاده كنيم تا بالغ بر 001ميليارد تومان به اين چهار استان اختصاص داده شود. وي ادامه داد: از ديگر مصوبات اين جلسه تصويبنهاييضوابطقانونبودجهسال69 است كهضوابطاجراييآنخوشبختانهبهتصويبرسيد تا قانون بودجه اجرايي شود.

دولت نبايد به خاطر انتخابات دست از اقداماتخودبكشد

سخنگوي دولت با بيان اينكه در اين مصوبات اجازه داده شده نسبت به افزايش يارانه كميته امداد و بهزيس//تي اقدام شود، اظهار داشت: در اين خصوص مقرر شد 20 درصد حداقل براي يك نفره 95 هزار تومان، 189 هزار تومان براي خانواده دو نفره، به خانوادههاي س//ه نفره 253 ه//زار تومان، خانوادههاي چهار نفره 337 هزار تومان و پنج نفره به باال 365 هزار تومان نقدي عالوه بر يارانه ماهانه دريافت ميكنند. نوبخت ادامه داد: برخي از رسانهها از اين اقدام دولت ابراز خرسندي نكردند. به خوبي ميدانيد كه دولت از قب//ل عالوه بر يارانه س//بد غذايي هم تقديم اي//ن خانوارها كه اهميت وي//ژه دارند، ميكرد. نبايد به دليل اينكه چندماه به انتخابات مانده دولت دس//ت از اقدامات خود بكشد. وظيفه ما كار كردن اس//ت و تا شهريورماه دولت بايد به كار خود ادامه دهد. كل افراد شامل اين طرح با احتساب خانوارها، 14 ميليون نفر است. وي با بيان اينكه براي همسانسازي و افزايش حقوق بازنشستگان سه هزار و 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: بارها اعالم كردهام كه اين نظام پرداختي عادالنه نيست. از

همين ماه اين همسان انجام خواهد شد. دولتبهاقداماتشافتخارميكند

معاون رييسجمهور با بيان اينكه تالش شده به جاي تسهيالت چند ميلياردي به چند بنگاه بزرگ، تسهيالت زير يك ميليارد به بنگاههاي كوچك داده شود تا همه از امكانات بهره ببرند، ابراز داشت: در اين دولت هزار كيلومتر راه آهن به بهرهبرداري رسيد، در فضاي انتخاباتي حرفي نميزنم كه بعدها شائبه انتخاباتي نداشته باشد اما انصاف نيست برنامه ميسازند و در جايي چاله پر نشده نشان داده و ميگويند پس دولت چكار كرده است؟ از اين چالهها زياد است. دولت به اين اقدامات افتخار ميكند و حتي به زبان نميآورد. سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه چرا تماس صوتي تلگرام مسدود شده است؟ عنوان كرد: مس//دود شدن تماس صوتي تلگرام خارج از دول//ت انجام ش//ده و دولت تقصيري در اين باره نداشته است.

اق/دامجهانگیريبرايدف/اعازدولت ارزشمنداست

وي درب//اره ثب//ت اس//حاق جهانگيري در انتخاب//ات رياس//تجمهوري هم عن//وان كرد: همانطور كه گفته ش//د رويكرد منتقدان اين است كه بخش خالي ليوان را نشان دهد، اين دولت را بايد با آنچه تحويل گرفت، سنجيد. اين اقدام جهانگيري ارزشمند است كه ميخواهد در جهت دفاع از عملكرد دولت به ميدان بيايد. رييس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: ما سعي نكرديم بگم بگم راه بيندازيم اما متاسفيم امروز عدهاي كه بايد پاسخگوي مقام قضايي باشند، طلبكار شدهاند. دولت قصد تخريب كانديداها را ندارد، سالمت انتخابات را تضمين ميكند، به كثرت كانديدا توجه دارد.

ريیسجمهورنیازنداردماننددورهقبل تبلیغكند

وي در پاس//خ به اين سوال كه كانديدا شدن جهانگيري و رييس س//تاد شدن شريعتمداري چ//ه تاثي//ري در اداره دول//ت دارد؟ تصريح كرد: رييسجمهورنيازنداردماننددورهقبلتبليغكند. بهترينتبليغبرايدولتاقداماتشاست. نوبخت با بيان اينكه جهانگيري همچنان در محل كارش قرار دارد، خاطرنشان كرد: مطمئن باشيد دولت و دوستانبهتعهداتخودپايبندهستند.همانطور ك//ه گفتم عملكرد دولت بايد به درس//تي گفته شود اما ميبينيم كه تعدد كانديدا زياد است. اين مساله بد نيست كه كسي از دولت كانديدا شود و از دستاوردها دفاع كند. سخنگوي دولت درباره سرنوشت پرونده زنجاني اظهار كرد: ما تالشمان را خواهيم كرد تا پرونده بابك زنجاني به سرانجام برسد. نوبختدرپاسخبهاينپرسشكهآيادولت نميخواهدطرحواليحهايراعليهاقداماتتخريبي صداوسيما ارائه دهد؟ گفت: برنامه و طرح اليحهاي برايتغييرساختارصداوسيمانداريم.حسابجريان سياسي موجود در صداوسيما از مردم جدا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.