پوشش خبری برنامه های ریيس جمهور محدود شود

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گ/روه سیاس/ي- در حال//ي ك//ه هنوز ش//وراي نگهبان اس//امي نامزدهاي احتمالي رياس//تجمهوري را اعالم نك//رده تا ماراتن تبليغات انتخابات رياستجمهوري ايران آغاز ش//ود برخي از نامزدهايي كه بيشترين سهم را در انتخابات آينده براي خود قائل هس//تند تبليغ//ات خود را آغ//از كردهاند. اين درحالي است كه مسووالن برگزاركننده انتخابات در اعالميههاي مختلف از كانديداها درخواست كرده بودند از تبليغات زودهنگام پرهيز كنند اما هر دو جناح اصالحطلب و اصولگرا بياعتنا به درخواستهاي مسووالن دستگاه تبليغاتي خود را به راه انداختهاند.

رييس//ي يكي از رقباي مهم روحاني كه پيش از ثبتنام براي كانديداتوري با سخنراني در مساجد فعاليتهاي خود را شروع كرده بود ب//ا نگارش نامه ای ب//راي آنكه در اين ماراتن سخت از رقباي خود عقب نيفتد سرو صداي زيادي به راه انداخته است.

رييس//ي در جديدتري//ن اق//دام خود به رييسجمهور نامه نوشته و با اشاره به كسوت خ//ود و روحاني به عنوان كس//اني كه لباس دين برتن دارند، درخواس//ت كرده است كه ام//ور اخالقي را رعايت كند. او در بخش//ي از نام//ه خود خطاب به روحاني از او خواس//ته: » اگر در صحنه انتخابات رياس//تجمهوري، رقاب//ت براي خدمت ب//ه مردم و همين مايه مباهات ماس//ت، حيف اس//ت كه به ش//ائبه نمايشه//اي تبليغاتي ك//ه داوري ديگران را درب//اره ما مخ//دوش ميكند، آلوده ش//ود.« رييس//ي البته ظاهرا هنگام نگارش اين نامه رفتارهاي انتخاباتي پيش از حضور خود براي نامنويس//ي را هم فراموش كرده است. زلزله اخير در خراس//ان رضوي فرصت مناس//بي براي او فراهم آورد تا عكسهاي خود با مردم زلزله زده روستاها را در شبكههاي اجتماعي به نمايش بگذارد.

البت//ه او نام//ه ديگ//ري ني//ز ب//ه رييس صداوسيما نوشته و خواستار عدم پخش برنامه رييسجمهور در رسانه ملي شده است. او در اين نامه از عسگري خواسته: »انتظار اين است به منظور برگزاري انتخاباتي »سالم، پرشور و رقابتي«، رسانه ملي خود را به رعايت عدالت تبليغاتي ملزم بداند.

متاس//فانه برخ//الف روال معمول، اكنون برنامههاي ج//اري رييسجمهور محترم كه يكي از كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري هس//تند، به ط//ور پي در پ//ي و پرحجم در صداوسيما پوشش زنده و خبري پيدا ميكند.« اين در حالي اس//ت كه رسانه ملي به پخش نماز جماعت او پرداخته و اين شائبه را هم كه صداوسيما به نفع طرف خاصي تبليغات كرده رد ميكند. البته اشاره به اين نكته مهم است كه در تمام مدت اين چهار س//ال صداوسيما چن//دان به روحاني روي خوش نش//ان نداده و ب//راي او گام مهم//ي برنداش//ته و تا جايي كه توانس//ته برنامههاي انتقادي عليه دولت روحاني ساخته است. به نظر ميرسد احتماال رييس//ي قصد دارد با اين حركت از خود يك نامزد مظلوم بس//ازد ك//ه تنها مردم حامي او هستند. البته نگراني رييسي تا حدودي قابل درك است. اين روزها كه قاليباف براي نامزدي در انتخابات حاضر شده به نظر ميرسد آراي اصولگرايان هم به سمت قاليباف حركت كرده و چندان موافق با رييسي نيست.

خبرها حاكي از ش//دت گرفتن اختالفات ميان اصولگرايان و اعضاي جمناست. در حالي كه رييسي گمان ميكرد قاليباف به نفع او كنار خواهد رفت اما قيل و قال طرفداران قاليباف در جمنا كار را تا حدودي براي رييسي دشوار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.