نمایندگان مجلس از توضيحات آخوندي قانع شدند

Jahan e-Sanat - - أخبار -

سوال قاضيپور از وزير راهوشهرسازي ديروز در دستور كار پارلمان قرار گرفت كه در نتيجه آن نمايندگان مجلس شوراي اسالمي سوال نماينده اصولگراي اروميه از وزير راهوشهرسازي را وارد ندانستند و از توضيحات آخوندي قانع شدند. در ادامه نمايندگان مجلس به بررسي اليحه هواي پاك پرداختندكه مهمتري//ن آن تصويب يك فوريت تش//كيل وزارت ميراث فرهنگي، گردش//گري و صنايعدستي اس//ت كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تبديل به وزارتخانه ميشود.

پخ/ش برنامههاي محیطزيس/تي ب/ا 50 درصد تخفیف

نمايندگاندرجرياننشستعلنيمجلسشوراياسالمي كه به ادامه بررسي اليحه هواي پاك اختصاص داشت، ماده82 اين اليحه را به تصويب رساندند. مجلس، سازمان صداوسيما را مكل//ف كرد برنامههاي توليدش//ده در زمينه حفاظت از محيطزيست كه به تاييد سازمان محيطزيست رسيده باشد را با05درصدبهادرقالبآگهيوبرنامههايآموزشيپخشكند. ايندرحالياستكهطريقهجبرانهزينهسازمانصداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانههاي دولتي در بودجه ساالنه پيشبيني ميشود. همچنين مجلس شوراي اسالمي در اليحه هواي پاك مصوب كرد آلودگي صوتي وسايل نقليه موتوري مشمول جريمه نقدي تا سقف سه ميليون ريال شود. با راي نمايندگان، سازمان محيطزيست با همكاري سازمان انرژي اتمي و وزارت ارتباطات موظف به جلوگيري از انتشار كليه امواج غيرمجاز راديويي، الكترومغناطيسي و پرتويي شد. نمايندگان مجلس ش//وراي اسالمي با تصويب يك فوريت طرح تش//كيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زمينه ارتقاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه را به وجود آوردند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تبديل به وزارتخانه میشود. نمايندگان در ادامه نشست علنی مجلس كه به ادامه بررسی اليحه هوای پاك اختصاص داشت، در مادهای از اين اليحه مصوب كردند صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای اين قانون به حساب خزانهداری كل كشور واريز شود تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت مقابله با منابع آلودهكننده هوا هزينه شود.

نمايندگان در جريان نشست علنی كه به طرح سوال نادر قاضیپور، نماينده اصولگرای اروميه از وزير راهوشهرس//ازی اختصاص داش//ت، از توضيحات عباس آخوندی قانع شدند. بر اين اساس پس از آنكه قاضیپور تاكيد كرد از توضيحات وزير راهورشهرسازی قانع نشده و خواستار رایگيری صحن در اين رابطه شد، نهايتا نمايندگان مجلس، سوال قاضیپور را وارد ندانستند. عباس آخوندی در جريان ارائه توضيحات خود به سوال نماينده اصولگرای اروميه درمورد علل بیبرنامگی در بخش حملونقل ريلی، با اش//اره به نهضت ريلی وزارت راهوشهرسازی و آمادگی اين وزارتخانه برای خريداری كليه توليدات شركتهای واگنسازی داخلی به دفاع از عملكرد خود پرداخت. در ادامه نمايندگان در جريان نشست علنی مجلس شورای اسالمی، يك فوريت طرحی را به تصويب رساندند كه در صورت موافقت مجلس با جزييات آن، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يكس//ال تمام نيروهای حقالتدريسی مش//مول اين قانون و همچنين معلمان حقالتدريس//ی و آموزشياران نهضت سوادآموزی را پس از گذراندن دورههای آموزشی، بدون نياز به شركت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزشوپرورش درآورد. ولی داداشی، نماينده آستارا در جريان نشست علنی مجلس نسبت به رفتار زشت مسووالن فرودگاه تفليس با مس//افران زن ايرانی انتقاد كرد و معاون پارلمانی وزارت امور خارجه نيز با درخواس//ت ارائه مدارك، موضوع را پيگيری كرد. تذكرنمايندهاصالحطلببهقالیباف فاطمه ذوالقدر، نماينده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نيز خواستار ترميم صندوق ذخيره كاركنان نيروهای مس//لح شد و ضمن تبريك پيشاپيش روز معلم و كارگر، خواستار توجه بيشتر مسووالن به اين اقشار زحمتكش شد. وی در تذكری شفاهی گفت: آقای قاليباف! اخيرا شاهد نصب پوسترهايی در سطح شهر تهران هستيم كه به تبعيض ميان زن و مرد و ترويج زندگی مردساالرانه دامن میزند كه اين اتفاق كامال مغاير با قانون اساسی است. نماينده مجلس دهم گفت: اگر شورای نگهبان صالحيت احمدینژاد و جريانش را تاييدكند،بندهاولينكسیهستمكهازمجلساستعفاخواهم داد چون نمیخواهم مورد تاييد شورای نگهبانی باشم كه يك فرد ضدواليتفقيه را تاييد صالحيت میكند! واكنشيكنمايندهبهداوطلبشدناحمدینژاد محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوكان در جلسه علني در نطق خود نس//بت به داوطلب شدن محمود احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري، واكنش نشان داد. وی گفت: نافرماني احمدينژاد از توصيه رهبري فتح باب فتنهاي جديد است. يك جريان خطرناك به دنبال تغيير ساختار و زير پا گذاشتن قانون اساس//ي است. وقتي رييسجمهور گذشته كانديدا ميشود و به توصيه رهبري اعتنا نميكند، از مردم چه انتظاري ميتوان داشت؟ الناس علی دين ملوكهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.