نيروهاي مسلح از حضور در بازيهاي سياسي پرهيزكنند

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رييسجمهور تاكيد كرد: دولت يازدهم مفتخر اس//ت از روز اول يكي از اهداف بلندش تقويت بينه دفاعي و نظامي ايران بود. حجتاالسالم حسن روحاني در مراس//م بزرگداش//ت روز ارتش جمهوري اسالمي ايران با بيان اينك//ه از ارت//ش همواره بعد از انقالب اس//المي در تاري//خ ايران و جهان و منطقه با نيكي و عظمت ياد ميشود، اظهار داشت: برخي از ارتشهاي دنيا نامشان يادآور دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر، نسلكشي و حمايت از تروريس//م، بياعتنايي به نظرات ملت و قانون اس//ت اما ارتش جمهوري اس//المي يادآور نظم و انضباط و ايمان و دفاع مش//روع از سرزمين مقدس ايران و حركت در چارچوب قانون و منافع و مصالح ملي است. رييسجمهور با بيان اينكه امروز آمادگي نيروهاي مسلح ما از هر زمان ديگر بيشتر است، افزود: نيروهاي مسلح ما تهديدي براي ديگران نخواهند بود. اولين گامشان تشويق به برخورد نظامي با هيچ كشور ديگري نيست. هر حركت ما دوري از برخوردها و تنشهاس//ت اما در عين حال همواره بايد هوشياري خود را در برابر توطئه ديگران حفظ كنيم و قدرت بازدارندگي خود را روز به روز افزايش دهيم. همسايگان ما مطمئن باشند نيروهاي مسلح به عنوان دفاع از قدرت كل منطقه مهم و حساس خاورميانه هستند.

روحاني با تاكيد بر اينكه سالح و سداد نيروهاي مسلح ما اجراي توصيه و وصيت امام راحل و تاكيدات مقام معظم رهبري است، گفت: نيروهاي مسلح ما از بازيهاي سياسي بايد به دور باشند. هر چه فاصله نيروهاي مسلح ما طبق تاكيد امام راحل از سياست و سياستبازي دورتر باشد، قدرتمندتر و ملت در كنار آن نيروهاي مسلح خواهند بود. ارتش جمهورياسالمي ايران در طول 30 سال بعد از دفاع مقدس و همچنين ساير نيروهاي مسلح به اين وصيت و تاكيد مقام معظم رهبري عملكردهاند و براي ما مهم است. گرچه نيروهاي مسلح و ارتش جمهوري اسالمي طبق ماده «147» قانون اساسي بايد به دولت كمك كنند و در زمينههاي امدادي، آموزش//ي و جهاد سازندگي البته به شرط آنكه به قدرت دفاعي آنها لطمهاي وارد نكنند در كنار دولت باشند اما در عين حال ورود نيروهاي مسلح در وسوسههاي اقتصادي ميتواند آنها را از اهداف بلند دور كند. رييس شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: وسوسههاي اقتصادي ميتواند افكار فرماندهان و نيروهاي مسلح را از وظيفه اصلي خود دور كند. اميدواريم با وحدت و اتحاد نيروهاي مسلح و اجراي دستورات ديني و فرماندهي كل قوا شاهد وحدت و اقتدار بيشتر نيروهاي مسلح باشيم و در همهجا مردم ما ميتوانند در كنار نيروهاي مسلح احساس آرامش كنند.

بهجايبستن،جوانانبايدبرايتعاملدرستبافناوريهايفردا آماده شوند

حجتاالسالم حسن روحاني در نشست صميمي با روساي دانشگاههاي كشور همچنين با بيان اينكه فناوري ارتباطات الزمه توسعه علمي است، گفت: نبايد از تحوالت فناوري روز فاصله گرفت و به جاي »بستن«، جوانان بايد براي تعامل درست با فناوريهاي فردا آماده شوند. رييسجمهور فعال شدن دانشگاهها در زمينه منشور حقوق شهروندي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد تالش كرد همگان از حقوق خود آگاهي پيدا كنند و دانشگاهها ميتوانند در اين زمينه نقش مهمي ايفا كنند. رييسجمهور دانشگاهها را منشاء نشاط و حركتهاي بزرگ اجتماعي برشمرد و با تاكيد بر اينكه باطن دانشگاه بايد دانشجومحور باشد، اظهار داشت: وظيفه اساتيد آماده كردن دانشجويان براي مديريت مراكز مهم كشور، بهويژه مراكز اقتصادي و فرهنگي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.