شعار مبارزه با فساد دادند اما بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

انتخاب- معاون اول رييسجمهور گفت: خيلیها شعار میدهند و حرفهايی میزنند اما وقتی بايد از اين آزمايش سربلند بيرون بيايند نشان میدهند كه آن حرفها فقط برای منافع زودگذر و فريب انسانهای مظلوم كشور بوده است. اسحاق جهانگيری در مراسم افتتاح تاسيسات فاضالب و سامانه آبرسانی شهر جديد پرند با اشاره به شعار سال، اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال، گفت: اين دولت خيلی در زمينه تبعيت از فرامين مقام معظم رهبری شعار نداده كه ما چنين و چنان هستيم چون رهبر انقالب، رهبر ماست و جهتگيریهای نظام را ترسيم میكنند و همه مسووالن بايد در اين جهتگيری حركت كنند. وی ادامه داد: هر چه زمان میگذرد صداقت اين دولت در عمل به اين موضوع روشنتر میشود. خيلیها شعار میدهند و حرفهايی میزنند اما وقتی بايد از اين آزمايش سربلند بيرون بيايند نشان میدهند كه آن حرفها فقط برای منافع زودگذر و فريب انسانهای مظلوم كشور بوده است. معاون اول رييسجمهور افزود: فكر میكنند اگر اين طور ش//عار دهند، میتوانند بيايند و چند صباحی هر كار خواستند با كشوری مثل ايران بكنند. اگر فرصت داشته باشم برخی مسايل را خواهم گفت، شعار مبارزه با فساد دادند و فسادهای قرن اتفاق افتاد، شعار كار دادند، هدر دادن منابع اتفاق افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.