اميدواریم رای روحانی بيشتر از دوره نخست باشد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروه سیاس/ی- رييس فراكسيون اميد مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه پاكدس//تی يكی از دو ش//اخصه وتوكننده شورایعالی اصالحطلبان در تهيه ليست انتخابات شوراهاست، با اشاره به برگزاری انتخابات رياستجمهوری گفت: اميدواريم رای روحانی بيشتر از دوره نخست باش//د. محمدرضا عارف در واكنش به سوالی درباره اعتراض برخ//ی مراجع به ثبتنام تعداد زيادی از ش//هروندان برای انتخابات رياستجمهوری اعالم كرد: الزم است با تفاهم شورای نگهبان، دولت و مجلس اين مشكل به صورت قانونمند حل شود. نماينده اصالحطلب مردم تهران در مجلس دهم همچنين در پاسخ به سوالی درباره ثبتنام تعدادی از اصالحطلبان در انتخابات رياستجمهوری گفت: حضور و كانديداتوری افراد در انتخابات طبيعی است و نمیتوان از اين حضور جلوگيری كرد. كانديدای اصلی ما روحانی است و اميدواريم با حضور فعال او و انس//جامی كه ما داريم، رای روحانی در دوره دوم بيشتر از دوره نخس//ت باشد. رييس ش//ورایعالی سياستگذاری اصالحطلبان همچني//ن در واكنش به كانديداتوری اس//حاق جهانگيری نيز گفت: حضور آقای جهانگيری طبيعی اس//ت كه اگر به هر دليلی الزم شد، كار را دنبال كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.