دیدار كاردار ایران در یمن با وزیر خارجه دولت نجات ملی این كشور

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايسنا- كاردار جمهوری اسالمی ايران در يمن با وزير خارجه دولت نجات مل//ی يمن ديدار كرد و طرفين درب//اره تهديدات نظامی ائتالف متجاوز س//عودی – آمريكايی بحث و تبادل نظر كردند. گفتنی است طرفين درباره تهديدات نظامی ائتالف متجاوز س//عودی – آمريكايی بر ساحل غربی يمن و استان الحديده و همچنين تاثير اين ائتالف بر بدتر كردن وضعيت انسانی موجود بحث و گفتوگو كردند. همچنين طرفي//ن تاكيد كردند: ائتالف متجاوز با نقض تمام قوانين و تعهدات بينالمللی و تش//ديد نظامی در مناطق دريای س//رخ و باب المندب صلح و امنيت بينالمللی و همچنين كشتيرانی بينالمللی را تهديد میكنند. ش//رف عبداهلل تاكيد كرد: دولت نجات ملی همچنان برای ايج//اد امنيت و ثبات برای مردم يمن تالش میكند. از س//وی ديگر محمد فراهت تاكيد كرد: تنها راهحل وضعيت يمن گفتوگوی سياسی مسالمتآميز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.