از بانک دادههای اقتصادی و مالی رونمایی شد؛ شفافیتدرآستانهانتخابات

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروه اقتصادی- در آستانه انتخابات از بانک دادههای اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و دسترسی سریع و آسان سیاستگذاران و پژوهشگران به دادههای بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بینالمللی رونمایی شد.

دربانکدادههایاقتصادیاطالعاتیمانندتورم ساالنه و ماهانه، تورم تولیدکننده و مصرفکننده، حسابهای ملی و استانی و رشد اقتصادی در این سامانه قرار گرفته و پیشبینی 12 ماهه از جمله ویژگیهای اصلی این سامانه است.

اطالعات مربوط به برنامههای چهارم تا ششم در این سامانه بارگذاری شده و اطالعات عملکردی آن به صورت متنی و فایل اکس//ل در دسترس است.گزارشهایتحلیلیوآماریازدیگرامکانات قابل دسترس این سامانه است.

همچنین بخش اقتصاد مقاومتی این سامانه از دو بخش مقاومت اقتصادی و رش//د اقتصادی تشکیل شده و تمام گزارشهای مربوط به اقتصاد مقاومتی در این سامانه قرار گرفته است.

از دیگر اطالعات بارگذاری شده در این سامانه، ش//اخصها و اطالعات مربوط به س//ازمانهای خصوصیسازی، گمرک و سازمان مالیاتی است.

دادهها از منابع رس//می و مستند به صورت سری زمانی ساالنه، فصلی، ماهانه و روزانه با امکان دریافت به صورت فایل اکسل برای برخورداری از پردازشهای آماری- نموداری در اختیار کاربران قرار گرفته است.

همچنیندرگاهپایشدادههایاقتصادیکشور با هدف ارائه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی کش//ور و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اس//تفاده مدیران و کارشناس//ان ذیربط طراحی شده است.

بانک دادههای اقتصادی و مالی و درگاه پایش دادههای اقتصادی روز گذش//ته در مراس//می با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. دفاعطیبنیاازآمارهایدولت برهمین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم ضمن دفاع از آمارهای اقتصادی دولت گفت: برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی ایران سیستم برنامهریزی عملیاتی جامع برای استقرار اقتصاد مقاومتی ایجاد شد.

علی طیبنیا گفت: در جلس//ات مختلف به وی//ژه با بخشخصوصی ض//رورت ایجاد چنین بانکی مطرح بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداش//ت: از زمانی که ضرورت مداخله دولتها در بازار احساس شد بحث دسترسی به اطالعات مطرح شد. تا قبل ازدهه06تورمبهمفهومامروزینبودکهناشیاز عملکرد دولت باشد. البته مداخله دولت برای مهار تورم نیازمند آمار و اطالعات بود و بدون اطالعات امکان دستیابی به اهداف وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در کشورهای در حال توسعه ضرورت استفاده از اطالعات بعد از جنگ جهانی دوم احس//اس شد که البته اصالحات ساختاری نیازمند اطالعات اقتصادی بود. نیاز به آمار باعث ایج//اد نهادهای بینالمللی ش//د و امروز بدون اطالعات قدرت سیاس//تگذاری ب//رای دولتها وج//ود ندارد. وزیر اقتصاد گفت: در اقتصاد خرد هم اطالعات اهمیت باالیی دارد و در ایران که به سمت خصوصیسازی رفتهایم اطالعات پایهای بدون پیشبینی صحیح آینده امکانپذیر نیست. بنابرایننیازمندقوانینومقرراتیهستیمکهبتوان آن را با اطالعات در اختیار داشت ولی در ایران با انبوهی از اطالعات مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: اخیرا در بررسیها مشاهده شد برای یک موضوع مالیاتی 46 دستورالعمل وجود داش//ت و اینها به یک دستورالعمل تبدیل شد. مجموع قوانین و دستورالعملها هم بسیار مهم اس//ت و باید اصالح مقررات و شناسایی قوانین مخل را دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: قوانین باید در نهایت در اختی//ار مردم و فعاالن اقتص//ادی قرار گیرد و سیاس//تهای دولت درباره تعرفهها و واردات مشخص باشد. دولت باید از تصمیمات متفاوت پرهیز کند تا امکان پیشبینی آینده از بین نرود. رفتار دولت باید ثبات داشته باشد و اطالعات در اختیار بخشخصوصی قرار گیرد.

طیبنیا با بیان اینکه وقتی کسب و کاری قرار است ایجاد شود به اطالعات بستگی دارد، تصریح کرد: از س//ویی با پرورش اطالعات نیز سر و کار داریم و اطالعات باید در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گیرد. البته پیشبینیها دقیق و بدون خطا نیست و در تمام محاسبات نیز اختالف وجود دارد ولی مهم این است که روندها یکی باشد. جدالآماری وی عنوان کرد: اختالف محاسبات در مرکز آمار و بانک مرکزی اش//کالی ن//دارد و مهم این اس//ت که محاس//به ش//اخصها از یک مرجع خاص نباش//د ولی روند محاسبات در سالهای اخیر نش//اندهنده مسیر درس//ت است. باید از جدیدترین استانداردهای جهانی استفاده شود و این کار در حال انجام است و با مراکز بینالمللی ارتباط داریم.

طیبنی//ا ادام//ه داد: هزینه جم//ع آوری اطالعات نباید باال باشد و به صرفه باشد و بانک مرکزی و مرکز آمار با گرایش فنی و تخصصی در حال تهیه آمار هستند. یکی از ساختارهای آماری پیشرفته در ایران وجود دارد و در بانک مرکزی و مرکز آمار شیوههای ارائه آمار مرتبا بهبود مییابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دنبال رشد پایین نیست، گفت: در سال 92 رشد کشور پایین بود و این رشد عزت و شرف و اعتالی زندگی مردم را باال نمیبرد.

طیبنیا عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی ایران سیستم برنامهریزی عملیاتی جامع برای استقرار اقتصاد مقاومتی داریم.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که آرمانها را به صورت اهداف کمی دیدیم و روشن است که قرار است به کجا برسیم، گفت: در طرح جامع مالیاتی معلوم است به کجا باید برسیم و اقدامات آن نیز مشخص است. اینگونه کار کردن نقاط ضعف را هم نشان میدهد. شاخصهایاقتصادمقاومتی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در ایران بسیار پرنوسان است، عنوان کرد: امروز شاخصهای اقتصاد مقاومتی هم طراحی شده است و هر کدام به لحاظ کمی قابل بررسی است و میتوان دالیل عدم توفیق را نیز مشخص کرد.

وی بیان کرد: امروز سامانهای داریم که تمام اطالعات مربوط به کسب و کار در آن وجود دارد و فرآیند صدور مجوزها مشخص است و امروز دو هزار مجوز در کشور داریم و بین دستگاهها تبادل اطالعات وجود دارد.

وزیر اقتصاد مطرح کرد: در مجلس خبرگان ع//دد بدهی دول//ت را 150 هزار میلیارد تومان اعالم کرده بودم و نگران درستی آن بودم ولی در دولت قبل اطالعاتی از بدهیها نبود. امروز دفتر بدهیهای دولت ایجاد و پنج گزارش با رسیدگی سازمان حسابرس//ی ارائه شد. عمده بدهیهای دولت مربوط به دولتهای قبل و در دوره هشت سال گذشته بود.

وی با بیان اینکه در فروردینماه امسال 3200 میلیارد تومان ارز یارانهدار از محل بودجه پرداخت ش//د در حالی که قرار بود یارانه به بودجه دولت کمک کند، گفت: بانک مرکزی در گذشته برای مسکن مهر اسکناس چاپ کرد و مالیات آن بر مردم تحمیل شد.

چگونگی تامین مناب/ع افزایش یارانه اقشار کمدرآمد

طیبنیا در حاش//یه این مراسم در خصوص تصمی//م اخیر دولت برای افزایش یارانه اقش//ار کمدرآمد و مستمریبگیران با بیان اینکه دولت همواره موافق افزایش یارانه این گروهها و حمایت بیشتر از آنها بود، گفت: این اقدام دولت تصمیمی بود که از طریق قانون و مجلس گرفته شده بود. وزیر اقتصاد ادامه داد: منابع اختصاص مستمری به گروههای کمدرآمد از محل هدفمندی یارانهها تامین ش//ده اس//ت. وقتی کسانی سیبزمینی توزیع میکنند رس//انهها از آنها ایراد نمیگیرند ول//ی دولت یک گرایش اصولی توجه به طبقات کمدرآم//د جامعه دارد که باید مورد اس//تقبال رسانهها قرار گیرد.

طیبنیا در خصوص بهبود وضعیت معیشت مردم در دولت تدبیر و امید گفت: همین که در س//ال 95 حدود 11/6 درصد طی 11 ماه رشد اقتصادی داشتیم به این معناست که شکاف پیدا شده در درآمدهای مردم در حال جبران است. در سال 91 چیزی حدود 20 درصد در درآمد ملی کاهش داشتیم و درست است که تولید نیز 10 درصد کاهش یافت ولی این کاهش در درآمدها 20 درصد بوده است.

وی خاطرنش//ان کرد: از سال 90 تا 94 باید ساالنه حداقل سه درصد نیز به درآمدهای ملی افزوده میشد که این افزایش حاصل نشد بنابراین 15 درصد افزایش درآمد ملی را از دست دادیم و با آن 20 درصد ذکرش//ده جمعا 35 درصد در درآمد ملی کاهش داشتیم.

این در حالی اس//ت که اگر رشد جمعیت را سه تا چهار درصد محاسبه کنیم چیزی حدود 40 درصد درآمد سرانه در فاصله سالهای 90 تا اوایل 92 کاهش یافت.

طیبنی//ا ادامه داد: ب//رای اینکه بتوانیم این کاه//ش را در درآمدهای ملی جبران کنیم و اثر آن را در خرید مردم از بین ببریم، طبیعی است که به رشد چند سالهای احتیاج داریم. در سال59 خوشبختانه رشد مناسبی داشتیم که بخشی از کاهش درآمدهای ملی را جبران کرد ولی هنوز به شرایط گذشته نرسیدهایم و باید چند سال تالش کنیمتابهتولیدسال09 برسیموبعدازآنتالش کنیم زندگی مردم بهبود پیدا کند.

منازعاتسیاسی

وزی//ر اقتصاد گفت: به دس//تیابی به چنین سطحی از معیشت مردم خوشبین هستم ولی پیشبینیهای اقتصادی مشروط هستند. چیزی که ابتدای سال گذشته مرا نگران کرده بود و در خیلی از صحبتها نیز عنوان کردم، این بود که ایران به لحاظ ظرفیت اقتصادی قدرت رشد باال دارد ولی چیزی که به ما لطمه میزند منازعات سیاس//ی اس//ت و خدا کند در جریان انتخابات منازعات سیاسی و مسایل انتخاباتی منافع ملی کشور را تحتالشعاع قرار ندهد.

طیبنیا افزود: متاس//فم که میبینم برخی رسانهها و آقایان مطالبی را به زبان میآورند که فارغ از درس//تی یا نادرستی آن، به زیان منافع ملی است و به کشور آسیب میرساند و ما باید همه منافع ملی را در راس قرار دهیم. انتخابات هم به خاطر این است که فردی بیاید که به مردم خدمت کند و خدای ناکرده انتخابات و منازعات، منافع کشور را تحت تاثیر قرار ندهد و اگر همه با هم مانند دوران دفاع مقدس متحد باشیم و همه ارکان نظام پش//تیبان هم باشند، آینده روشنی خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.