تاثیر سود بانکی بر بازارهای مالی

Jahan e-Sanat - - أخبار -

کاهش حجم نقدینگی، تضمین سپردههای کوچک نزد موسسههای مالی اعتباری، ساختاردهی به نظام بانکی و ایجاد سازوکارهای رتبهبندی اعتباری برای بانکها از جمله راهکارهای مدیریت بازار مالی کشور است.

سعید اسالمی بیدگلی در نشست بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر بازارهای مالی، سرمایهگذاری اندک در بخشهای نوآورانه و پیشرو و نیز توسعه فساد مالی را از مهمترین معایب وابستگی به سیستم بانکی برشمرد و گفت: نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران همچنان بانکپایه است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود: اعالم ورشکستگی یک بانک یا حتی یک موسسه مالی اعتباری کوچک در کشوری که از هر موضوع آن برداشت سیاسی میشود، بحرانها و التهاباتی را رقم خواهد زد.

وی با بررسی آثار ناشی از تورم بر اقتصاد خانوادهها و مقایسه آن با بحرانهای بانکی اظهار داش//ت: از سال 88 تا 92 شاید دهها میلیون از پولهای فرد فرد جامعه از طریق تورم از بین رفته و صدایی از کسی درنیامده است اما به محض انتشار حتی یک شایعه درخصوص ورشکستگی یک بانک، سپردهگذاران برای احیای سرمایههای خود جلو بانکها صف خواهند کشید و در مواقعی شاید با عصبانیت نیز با این موضوع برخورد کنند.

همچنین یاس//ر فالح، دانشآموخته اقتصاد نیز با تش//ریح وضعیت فعلی بانکها گفت: اگر صورتهای مالی بانکها به شکل شفاف بررسی و بحرانهای درونی آنها اعالم رسمی شود، احتمال است، دومینو وار بانکهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ضمن ایجاد ناامنی، جامعه را دچار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کند.

در ادامه این نشست، عباسعلی حقانینسب، کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه باالی 90 درصد سپردههای بانکی در اختیار کمتر از 500 هزار نفر از افراد جامعه است، گفت: منابع خرد حجم باالیی از سپردهها را تشکیل نمیدهند.

وی بانکها ی فعلی را چند شغله توصیف کرد و افزود: بیش از پنج سال است برخی بانکها خود اذعان کردهاند که ورشکستهاند اما همچنان نرخ سود باال میدهند، به این امید که بعدها از محلهایی همچون افزایش قیمت ساختمان و امالکی که خریداری کردهاند، بدهیهای خود را بپردازند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.