سوئیفت به مشتریان خود هشدار داد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

سیستمپیامرساندرونبانکی)سوئیفت(پسازانتشاراسنادجاسوسی آمریکا از این سیستم، به مشتریان خود هشدار داد هنگام انتخاب شرکتها برایدسترسیبهاینشبکه،توجهبیشتریبهمسایلامنیتیداشتهباشند.به گزارش رویترز، سوئیفت در بیانیهای که روی وب سایت خود قرار داده است، اعالم کرد: مشتریان باید هنگام انتخاب دفتر خدمات و آغاز همکاریهای جدید خود بیشتر به مسایل امنیتی توجه کنند.گروهی از هکرها جمعه گذشته اسناد و فایلهایی را منتشر کردند که به گفته کارشناسان امنیت سایبرینشانمیدهدآژانسامنیتملیآمریکاازطریقسوئیفتبهحساب برخی از بانکهای خاورمیانه و آمریکای التین دسترسی داشته است.جان کارلسون از مدیران یک گروه امنیت بانک که به اشتراک اطالعات هنگام بروز تهدیدهای سایبری میپردازد در این باره گفت: ادعاهای بسیاری مطرح شدهاند و ما در حال حاضر مشغول دریافت داده در مورد صحت این اطالعات هستیم.سوئیفت نیز اعالم کرده است که از دو دفتر خدمات »ایست نتس« در دوبی و »کامپیوتر بیزنس« در پاناما خواسته است اطالعات خود را در زمینهفعالیتهایامنیتیدراختیارآنهاقراردهند.سوئیفتاعالمکردهاست: ما در ارتباط نزدیک با دفاتر خدمات هستیم تا مسوولیتهای آنها را برای اطالعرس//انی به مشتریانشان یادآور شده و بررسیهای بیشتری را برای شناسایی تهدیدها انجام دهیم. عالوه بر این باید اطمینان حاصل کنیم که تمامی تدابیر پیشگیرانه الزم اتخاذ شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.