اردوغان عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را به همهپرسي ميگذارد؛ حركت در مدار رفراندوم

Jahan e-Sanat - - أخبار -

به دنبال پيروزي راي »آري« در رفراندوم اخي//ر ترکي//ه که ب//ه افزاي//ش قدرتهاي رييسجمه//ور اي//ن کش//ور ميانجام//د، اردوغ//ان اعالم ک//رد، ترکي//ه ميتواند در خصوص عضويت در اتحاديه اروپا رفراندوم برگزار کند.

ب//ه گ//زارش خبرگزاري فرانس//ه، رجب طيب اردوغان با اشاره به درخواست ديرينه عضوي//ت کش//ورش در اتحادي//ه اروپ//ا به طرفدارانش در مقابل کاخ رياستجمهوري در آنکارا گفت: اتحاديه اروپا براي 54 سال ما را مجبور کرد که منتظر بمانيم.

وي در واکن//ش ب//ه تهدي//دات رهبران اروپايي براي متوقف کردن مذاکرات الحاق ترکيه به اتحادي//ه اروپا گفت: ما ميتوانيم بنش//ينيم و مذاکره کني//م و ميتوانيم در خص//وص الحاقمان ب//ه اتحادي//ه اروپا هم رفراندومي برگزار کنيم.

اردوغان افزود: چنين رفراندومي مشابه با رفراندوم سال گذشته انگليس خواهد بود که در آن انگليس//يها به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند. وي با اس//تفاده از اسامي معمول اروپايي و ترکي گفت: اينکه جورج،هانس يا هلگا چ//ه ميگويند براي ما اهميتي ندارد. براي ما مهم اس//ت که عايشه، مراد، مهمت و خديجه چه ميگويند. در حقيقت براي ما حرف پروردگار اهميت دارد.

پس از آنکه مش//خص ش//د راي آري با 51/41 درص//د آرا در رفران//دوم يکش//نبه گذشته ترکيه پيروز شده، صدراعظم اتريش گفت: بروکسل بايد به مذاکرات در خصوص الح//اق ترکيه به اتحاديه اروپا پايان دهد. با مشخص شدن نتيجه رفراندوم ترکيه عمال دورنماي عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا به خاک سپرده شده است.

اردوغان در سخنراني پيروزياش اشاره کرد که اگر اليحه احياي مجدد حکم اعدام به او ارائه شود آن را تصويب خواهد کرد و اگر الزم باش//د در خصوص اين مساله نيز رفراندومي برگزار ميش//ود.

اين در حالي اس//ت ک//ه اتحاديه اروپا ب//ه ترکي//ه هش//دار داده بود ک//ه احياي مجدد حکم اع//دام به معناي پايان فوري درخواس//ت عضويت//ش در اي//ن بل//وک اس//ت. ترکيه در س//ال 2004 ميالدي به عنوان بخش//ي از تالشهايش براي الحاق ب//ه اتحاديه اروپ//ا حکم اع//دام را حذف ک//ردهب//ود.

ترامپ به اردوغان تبريک گفت

از طرفي کاخ س//فيد دوش//نبه گذشته اعالم کرد دونالد ترامپ در تماسي تلفني با رجب طيب اردوغان راي مثبت مردم ترکيه به تغيير قانون اساس//ي اين کش//ور را به او تبريک گفته است.

به گزارش آسوش//يتدپرس، کاخ س//فيد همچنين اعالم کرده است که در اين تماس تلفني روسايجمهور دو کشور در خصوص حمله موش//کي آمريکا به يک پايگاه هوايي حکومت س//وريه صحبت کردهاند. در حالي خبر تماس تلفن//ي رييسجمهور آمريکا با رييسجمهور ترکيه منتش//ر شده است که س//اعاتي پيش از آن سخنگوي کاخ سفيد گفت//ه بود آمري//کا تا زمان انتش//ار گزارش کميس//يون بينالمللي، در مورد همهپرسي ترکيه اظهار نظر نميکند.

در کنفرانس خبري دوش//نبه گذش//ته ش//ان اسپايسر، سخنگوي کاخ سفيد اعالم کرد: کميسيوني بينالمللي سرگرم بررسي همهپرسي قانون اساسي ترکيه است و اين کميس//يون گزارش خ//ود را بين 10 تا 12 روز آينده منتشر خواهد کرد. اسپايسر اضافه کرد که ما منتظر ميمانيم و ميگذاريم آنها کار خود را انجام دهند. با اين حال س//اعتي بعد کاخ رياستجمهوري ترکيه نوشت که دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا در تماس تلفني با رجب طي//ب اردوغان، پيروزي در همهپرسي را به او تبريک گفته است. مشابه همين گزارش را خبرگزاري فرانسه به نقل از رس//انههاي دولتي ترکيه منتش//ر کرد و نوش//ت که رييسجمهور آمريکا، موفقيت در همهپرس//ي قانون اساس//ي را به همتاي ترکيهاي خود تبريک گفته است.

اي//ن موضعگي//ري در تضاد ب//ا موضع رهبران اروپايي اس//ت که تاکنون از تبريک موفقيت اردوغان و طرفدارانش در همهپرسي خودداري کردهاند. در موضعگيري دوشنبه گذشته فرانس//وا اوالند در مورد همهپرسي ترکيه تاکيد شده که نتايج همهپرسي نشانگر کش//وري دوپاره است و به مقامهاي ترکيه توصيه ش//ده به ارزشهاي اروپايي و صداي مخالفان خود احترام بگذارند.

اوالن//د تاکيد کرد: تنها ب//ر عهده مردم ترکيه اس//ت که در مورد س//اختار سياسي خود تصميمگيري کنند اما همزمان يادآور شده که فرانسه همچنان به ارزيابي ناظران خارجي در اين مورد که رايگيري منصفانه و آزاد بوده يا نه، توجه خواهد کرد. صدراعظم آلمان از همه طرفها خواست با حفظ آرامش گفتوگو و تواف//ق را دنبال کنند و زيگمار گابري//ل توصيه کرد اس//تراتژي جديدي را ب//راي چارچوب گفتوگوهايش با ترکيه در نظر بگيرد.

براس//اس نتايج ش//مارش تقريبا تمامي آرا که توس//ط کميس//يون انتخابات ترکيه اعالم ش//ده، موافقان حدود 51/41 درصد و مخالف//ان 48/59 درصد آرا را به دس//ت آوردهان//د اما مخالفان به س//رعت، به نقض مقررات اعتراض کرده و مدعي هستند که اگر تقلب و ساير موارد غير قانوني روي نميداد، کمپين مخالفان حداقل با اختالف چندين درصد آرا به پيروزي آشکاري ميرسيد.

برخ//ي نهاده//ا و س//ازمانهاي اروپايي ناظر هم گفتهاند که کارزار تبليغاتي بسيار ناعادالن//ه بوده و ش//مارش آرا نيز به خاطر تصميمهاي ديرهنگام نهادهاي مسوول در تغيي//ر روند رايگيري و حذف مقرراتي که ضامن س//المت رايگيري است، مخدوش ش//ده است. در اين زمينه س//ازمان امنيت و همکاري اروپا يادآور ش//د که همهپرسي ترکي//ه ب//ا معيارهاي بينالملل//ي مطابقت نداشته است.

کميته ناظر س//ازمان حقوق بش//ر اروپا تاکي//د کرد: رون//د برگزاري همهپرس//ي با معيارهاي تعيين شده از سوي شوراي اروپا ناهمخوان اس//ت و هر دو نهاد در بيانيهاي مش//ترک به همراه مجمع پارلماني شوراي اروپ//ا، تاکيد کردند که چارچ//وپ قانوني، براي برگزاري يک همهپرس//ي دموکراتيک کافي نبوده است.

اي//ن اظهار نظرها ب//ا واکنش تند رجب طيب اردوغ//ان رييسجمهور ترکيه مواجه شد. او ش//امگاه دوشنبه گذشته از سازمان امنيت و همکاري اروپا خواس//ت که جايگاه خود را بشناس//د و تاکيد کرده که کشورش دموکراتيکترين انتخابات را که نمونه آن در کشورهاي غربي ديده نميشود، برگزار کرده اس//ت. نظام جديد تقسيم قدرت که در آن رياس//تجمهوري اختيارات فراواني خواهد داش//ت پس از انتخابات سراسري 2019 به اجرا درخواهد آمد و در چارچوب آن رجب طيب اردوغان امکان خواهد داش//ت تا سال 2029 در قدرت باقي بماند.

حمله موشکي به سوريه

ترامپ در تماس تلفني خود با اردوغان از حمايت و پشتيباني ترکيه در حمله موشکي روز 4 آوريل به پايگاه نظامي ارتش سوريه در نواحي مرکزي اين کش//ور تشکر و قدرداني کرده است.

براس//اس خبر منتشر شده از سوي کاخ سفيد، هر دو سياستمدار بر اين نکته اتفاق نظر داش//تند که بشار اس//د، رييسجمهور س//وريه بايد به علت حمله ش//يميايي خان ش//يخون پاس//خگو باش//د. در عين حال، ترامپ و اردوغان در گفتوگوي تلفني خود بر ضرورت هماهنگ کردن و اقدام مشترک عليه نيروهاي داعش تاکيد داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.