انتخاب بين جهانيسازي و ميهنپرستي

Jahan e-Sanat - - أخبار - بازتاب

دو نامزد پيش//تاز انتخابات رياستجمهوري فرانسه يک هفته پيش از دور اول رايگيري در گردهماييهاي انتخاباتي شرکت کردهاند.

مارين لوپن، رهبر حزب راست افراطي جبهه ملي در پاريس گفت که انتخاب ميان جهانيسازي بيرحمانه رقيب او و ميهنپرستي مورد نظر اوست. امانوئل ماکرون با گرايش چپ ميانه هم در پاريس گفت که نس//ل ما آماده تغيير است.

براساس نظرسنجيها پيشبيني ميشود اين دو در انتخاب//ات روز 23 آوريل به دور دوم راه يابند. دور دوم روز 7 مي برگزار خواهد ش//د. اين نظرسنجيها حاکي است که ماکرون اميد اصلي براي پيروزي در دور نهايي خواهد بود اما در عين حال نظرس//نجيها به کم شدن فاصله آن دو اشاره دارد.

فرانس//وا فيون نامزد حزب محافظهکار که مبارزات او تح//ت تاثير ادعاهاي فس//اد ق//رار گرفته و ژان لوک مالنش//ون با گرايش ش//ديد چپ هم براي رسيدن به دور دوم تالش ميکنند. مالنشون هم دوشنبه گذشته در يک گردهمايي که روي قايقي باربري در کانالي در پاريس برگزار شده بود، شرکت کرد.

نظرس//نجيها نش//ان ميده//د ح//دود يکچهارم رايدهن//دگان در فرانس//ه هن//وز در م//ورد هي//چ نام//زدي ب//ه توافق نرس//يدهاند که اين را ب//ه يکي از غيرقاب//ل پيشبينيترين انتخاب//ات در چند دهه اخير بدل ميکند.

لوپن در جمع هوادارانش گفت: مردم روز يکش//نبه انتخاب سادهاي پيش رو دارند: انتخابي ميان فرانسهاي که دوباره قدرت ميگيرد و فرانسهاي که غرق ميشود. لوپن که ميخواهد فرانس//ه از اتحاديه اروپا خارج شود و مهاجرت را محدود کند، گفت: به خاطر خدا فرانسه را به ما برگردانيد.

در مقابل اين تاالر دهها تظاهرکننده که قصد اختالل در اين تجمع را داشتند با پليس درگير شدند. در همين حال ماکرون در س//الن ملي برسي تجمعي برگزار کرد. او گفت: دوره 20 ساله گذشته را ورق خواهيم زد چون نسل ما آماده تغيير است. او در مورد مساله نقش فرانسه در اتحاديه اروپا گفت: ما به اروپا نياز داريم، پس آن را بازسازي خواهيم کرد. من رييسجمهور بيداري آرزوهاي اروپايي خواهم بود.

امانوئل ماکرون، سياس//تمدار 39 ساله فرانسوي که پيش از اين در زمينه بانکداري س//رمايهگذاري فعاليت ميکرد، در س//ال 2014 به عنوان وزير اقتصاد، صنعت و امور ديجيتال منصوب ش//د و در سال 2016 با نامزد ش//دن در انتخابات رياس//تجمهوري از س//مت خود استعفا داد.

ماکرون که براي اولين بار است وارد مبارزه انتخاباتي شده، به هيچ کدام از احزاب فعلي فرانسه وابسته نيست و س//ازمان تحت رهبري خود با ن//ام »رو به جلو« را با عنوان يک جنبش توصيف کرده است. وي پيش از اين در اولين سخنراني انتخاباتي خود وعده داده بود که دو طيف چپ و راست فرانسه را متحد ميکند و رابطه اين کشور با آلمان را تقويت خواهد کرد.

مالنش//ون هم گفت: اينجا در روز دوش//نبه پاک به کس//ي که از روي قايق ح//رف ميزند گوش ميکنيد. رايحه تازهاي به مش//ام ميرس//د! گفته ميشود ميزان محبوبي//ت او در پي مناظرههاي اخير تلويزيوني بهبود يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.