از تنش لفظي تا خطر جنگ

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رييسجمهور آمريکا در مراس//م عيد پاک در کاخ س//فيد خطاب به رهبر کرهشمالي گفت: مراقب رفتارت باش!

به نظر ميرسد جنگ لفظي بين کرهشمالي و آمريکا به باالترين سطح خود رس//يده باشد به طوري که دونالد ترامپ، رييسجمهوري آمريکا روز دوشنبه پس از آغاز مراسم عيد پاک در کنار همسرش در کاخ سفيد و در اظهارنظري فيالبداهه به يکي از خبرنگاران شبکه خبري سي.ان.ان که پرسيد، آيا پيامي براي کيم جونگ اون، رهبر کرهش//مالي داريد، گفت: مودب باش و رفتارت را اصالح کن!

اين اظهارنظر هشدارآميز پس از يک هفته تنش و در جريان مراسم بزرگداشت تولد موس//س کرهشمالي و رژه نظامي گسترده و نشان دادن توانايي و قدرت موشکي اين کشور مطرح شد. يکشنبه گذشته کرهشمالي يک موشک را شليک کرد اما اين موشک کمي پس از پرتاب منفجر شد. معاون ترامپ هم دوشنبه گذشته در سئول بود و به کرهشمالي هشدار داد که تمامي گزينهها روي ميز اس//ت. وي گفت: دوره صبر استراتژيک آمريکا در مواجهه با کرهشمالي پايان يافته است. اين در حالي است که معاون وزير خارجه کرهشمالي تاکيد کرد که کشورش به هرگونه حمله آمريکا پاسخ داده و به خود اين کشور يا پايگاههاي نظامياش حمله خواهد کرد. از طرفي روسيه و چين با هدف نظارت مستقيم بر فعاليت يکي از ناوهاي آمريکايي که به سمت شبهجزيره کره در حرکت است، کشتيهاي گشتزني خود را روانه اين منطقه کردند.

به نوشته اينديپندنت، رسانههاي ژاپني هم با تاييد اين خبر از استقرار اين کشتيها براي نظارت بر ناو کارل وينسون خبر دادهاند. برخي معتقدند اين اقدام مشترک چين و روسيه از درخواست کمک پکن از مسکو براي کنترل تنشها بر سر برنامه اتمي پيونگيانگ در شبهجزيره کره ناشي ميشود.

در بحبوحه تنشها در شرق آسيا، پنتاگون سه ناو هواپيمابر خود را به سمت سواحل کره جنوبي روان کرده است. يکي از خبرگزاريهاي رسمي کره جنوبي از قول منابع دولتي اين کشور گزارش داد، سه ناو هواپيمابر آمريکا، يو اس اس کارل ويلسون، يو اس اس رونالد ريگان و يو اس اس نيميتز قرار است در روزهاي آتي وارد درياي ژاپن شوند.

واش//نگتن و سئول در حال بحث درباره رزمايشهاي مشترک هستند که اين سه ناو هواپيمابر نيز در آنها شرکت دارند. انتظار ميرود ناو هواپيمابر کارل ويلسون در 25 آوريل سال جاري ميالدي وارد درياي ژاپن شود و دو ناو ديگر نيز به آن بپيوندند.

ناو هواپيمابر کارل ويلسون در کنار يگاني از ناوهاي آمريکايي در اوايل آوريل سال جاري ميالدي از واشنگتن به سمت شبه جزيره کره حرکت کرد.

اين ناوهاي هواپيمابر آمريکايي در حالي به سمت شبه جزيره کره و ژاپن در حرکت هستند که تنش با کرهشمالي به اوج خود رسيده و يکشنبه گذشته پيونگيانگيکآزمايشموشکيناموفقداشتوموشکيکهپرتابکردبالفاصله پس از شليک منفجر شد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبي اعالم کرد که اين موشک در نزديکي شهر ساحلي سينپو در کرهشمالي شليک شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.