اعزام تفنگداران دريايي آمريکا به استراليا

Jahan e-Sanat - - أخبار - رويداد

تفنگ//داران دريايي آمري//کا از دي//روز وارد مناطق استوايي شمال استراليا شدند تا در يک ماموريت استقرار ش//شماهه شرکت کنند. آنها قرار است در جريان اين ماموريت با نيروهاي نظامي اس//تراليا و چين رزمايش انجام دهند.

به گزارش رويترز، اين برنامه استقرار نيروي ساالنه آمريکا و استراليا از سال 2011 و در دولت باراک اوباما، رييسجمهور پيشين آمريکا آغاز شد و در راستاي برنامه افزايش نيروها در آسيا به منظور مواجهه با چين انجام ميشود و براي 25 سال در نظر گرفته شده است.

س//رهنگ براي//ان ميدلت//ون، فرمانده اي//ن گروه از تفنگ//داران دريايي آمريکا بع//د از آنکه اولين بخش از اين نيروها وارد شهر داروين شدند، گفت: فکر ميکنم تعهد ما به استقرار يک نيروي ضربت در اينجا و تداوم مذاکرات براي افزايش اين نيروها طي س//الهاي آينده نش//ان ميدهد که ما حقيقتا براي اين منطقه اهميت قائل هستيم.

او اظهار کرد: نزديکي به جنوب شرق آسيا و اقيانوس هند نش//ان ميدهد که اينجا يک موضع هميشه مهم به شمار ميآيد.

تفنگ//داران درياي//ي آمري//کا با ش//رکاي چيني و استراليايي يک رزمايش مهم انجام خواهند داد.

ميدلتون ادامه داد: ميزان استقرار نيروهاي ما براي امسال 1250 سرباز است که کمتر از برنامهريزي اوليه براي اس//تقرار 2500 تفنگداران دريايي در سال جاري ميالدي بوده اما به جاي آن بيشترين تعداد هواپيماهاي آمريکايي در اس//تراليا مس//تقر ميشوند که شامل 13 هواپيما هس//تند. اين يک نشانه ملموس از تعهد ما به امنيت منطقه و اين شراکت است. او تاکيد کرد: تصميم براي اعزام اين هواپيماها مربوط به قبل از افزايش تنشها در شبه جزيره کره است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.