ترامپ در پي ساخت 2 پايگاه جديد در کرهجنوبي تا 2020

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رويت/رز- ارتش آمريکا براي س//اخت دو پايگاه نظامي جديد در کرهجنوب//ي 105 ميليون پوند 133/4) ميليون دالر( هزينه ميکند. اين اقدام در بحبوحه افزايش تنشها ميان کرهش//مالي و واش//نگتن صورت ميگيرد.

وزارت دفاع آمريکا در بيانيهاي اعالم کرد شرکت ساختوساز گيلبان در کاليفرني//ا در ق//راردادي به ارزش 133 ميلي//ون و 400 هزار دالر دو پايگاه نظامي با نامهاي مرکز عملياتهاي کرهاي براي نيروهاي آمريکايي و فاز سوم تاسيسات پادگان هامفريس ارتش آمريکا را ميسازد. اين دو پايگاه دوم 2020يم تکميل ميشوند. آمريکا تالش دارد نفوذش را در اين منطقه تقويت کند. اين خبر پس از باالگرفتن تنشها ميان آمريکا و کرهشمالي مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.