خروج صلحبانان ژاپني از سودان جنوبي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايسنا- نيروهاي ژاپني فعاليت خود را در هيات صلحبان سازمان ملل در سودان جنوبي ترک گفته و به ماموريت پنج ساله خود در اين کشور پايان دادند. سخنگوي هيات صلحبان سازمان ملل گفت نخستين گروه از نيروهاي ژاپني دوش//نبه گذشته اين هيات را ترک کردند و دو گروه ديگر بعدا اين هيات واقع در سودان جنوبي را ترک ميکنند. وي ادامه داد: خروج برخي از نيروهاي ژاپني روز دوش//نبه صورت گرفت و مابقي آنها در روزهاي آتي از سودان جنوبي خارج ميشوند. ما از اينکه در هيات بوديم، بسيار خرسنديم. ژاپن همکاري با هيات صلحبان سازمان ملل را با 350 نيرو در سودان جنوبي و در 2012 آغاز کرد و اين نيروها در ساخت جادهها و زيرساختها در اين کشور آفريقايي کمک کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.