بحران اقتصادي و محروميت کودکان از آموزش

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايسنا- سازمان ملل نسبت به تداوم جنگ در يمن و محروم شدن نس//لي از کودکان از آموزش هش//دار داد. نماينده يونيسف در يمن طي کنفرانس مطبوعاتي خود در صنعا اعالم کرد که عدم پرداخت حقوق سه چهارم معلمان در اين کشور فقير طي چند ماه اخير به اين معناست که حدود5/4 ميليونکودکسالتحصيليشانرااحتماالتکميلنميکنند و از تحصيل محروم ميشوند. وي افزود: در حال حاضر بيش از 166 هزار معلم در يمن که حدود 73 درصد از کل معلمان اين کشور را تشکيل ميدهند از ماه اکتبر حقوق دريافت نکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.