ادامه تحقيقات ضدفساد در برزيل

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رويترز- رييسجمهور برزيل گفت برخي از وزراي کابينهاش که هدف تحقيقاتفسادجنجاليقرارگرفتند،احتماالکنارهگيريميکنند.ميشل تامر تالش دارد اين رسوايي را که تهديدي عليه اصالحات مالي گسترده اوست، حلوفصل کند.ديوان عالي برزيل اخيرا تحقيقاتي را عليه هشت تن از وزراي کابينه ميشل تامر، رييسجمهور برزيل آغاز کرده است که به عبارتي حدود يکسوم کابينه را تشکيل ميدهند. از جمله اين مقامها ميتوان به رييس دفتر تامر اشاره کرد که از مشاوران نزديک اوست و نقشي مهم در مذاکرات اصالح حقوق بازنشستگي با هدف کنترل هزينههاي دولت و فرار از کسري بودجه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.