مالکمابرايرابطهباآمريکااظهاراتترامپاست

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رويترز- وزير امور خارجه روس//يه در واکنش به سخنان ضدروسي مش//اور امنيت ملي رييسجمهور آمريکا گفت: مسکو اظهارات ترامپ و نه مش//اور وي را مالک عمل قرار خواهد داد. س//رگئي الوروف افزود: رييسجمه//ور آمريکا گفته اس//ت که درصدد برق//راري روابط خوب با فدراسيون روسيه است و ما هم براي چنين اقداماتي آماده هستيم. وي ادامه داد: مس//کو براساس سخنان دونالد ترامپ مواضع خود را در برابر واشنگتن تنظيم ميکند و مالک، اظهارات مشاور وي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.