تمديد وضعيت فوقالعاده در ترکيه

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رويترز- معاون نخستوزير ترکيه اعالم کرد وضعيت فوقالعاده در اين کشور سه ماه تمديد شده و اجراي آن از امروز آغاز ميشود.

ش//وراي امنيت ملي ترکيه دوش//نبه گذشته به رياست رجب طيب اردوغان تشکيل جلسه داده و وضعيت فوقالعاده را سه ماه ديگر تمديد کرد. اين شورا در توجيه اين مصوبه خود آورده است به منظور تضمين ادامه اقدامات حمايت از دموکراسي و اصول کشور قانونمند و نيز آزاديها و حقوق اين تصميم گرفته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.