زيردرياييهاي روسيه در آبهاي لتوني

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايسنا- نيروي مسلح لتوني اعالم کرد بار ديگر زيردرياييهاي روسي به منطقه انحصاري اقتصادي اين کشور نزديک شدهاند.

بر اين اساس عبور دو زيردريايي روسيه در 10 کيلومتري مرزهاي آبي لتوني ثبت شده است. همچنين در 40 کيلومتري مرز آبي لتوني، حضور قايقهاي امداد و نجات مدل057 CC کاشتان روسيه نيز ديده شده است. مقاماتروسيهبارهامخالفتخودراباحضورنيروهايناتودرجمهوريهاي بالتيک که هممرز با اين کشور هستند، اعالم کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.