کمک4 ميليونپونديانگليسبهکرهشماليطی6 سال

Jahan e-Sanat - - أخبار -

شينهوا- با وجود تنشها در شبهجزيره کره و اقدامات کرهشمالي براي گسترش برنامههاي مربوط به سالحهاي اتمي، مشخص شده انگليس در يک بازه زماني شش ساله چهار ميليون پوند در قالب کمکهاي خارجي به اين کشور آسيايي کمک کرده است.آمار رسمي نشان ميدهد انگليس فقط در سال ‪740 ،2015‬ هزار پوند از پول مالياتدهندگان اين کشور را در قالب پروژههاي کمکرساني به کرهشمالي اختصاص داده که رشد 167 درصدي نسبت به سال 2014 داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.