آغاز دريافت شمارهحساب براي واريز سود سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رييسسازمانخصوصيسازيبااشاره بهاينکهسازمانخصوصيسازيبهرسم امانتسودسهاممشموالنرانزدخودنگه ميدارد تا پس از به حد نصاب رسيدن ميان سهامداران توزيع شود، خاطرنشان کرد: پرداخت سود سهام قبل از ماههاي تيرومرداداجرايينخواهدشد.بهگزارش تسنيم، پوريحسيني درخصوص زمان پرداخت سهام عدالت در فاز دوم گفت: »سهامداراندرسالگذشتهبامراجعهبه سامانهازصورتحسابخودمطلعشدندو در فاز دوم که از امروز شروع خواهد شد، مشموالن بايد کد شباي حساب خود را در سامانه وارد کنند.« وي ادامه داد: »در صورت صحت کد ش//با، توسط سامانه ثبت ميشود در غير اين صورت پيامک خطا به مشموالن فرستاده ميشود. کد شبا بايد مخصوص مشموالن باشد و اگر به فردي ديگر متعلق باش//د در سامانه قبول نميشود.« پوريحسيني افزود: »رس//يدگي به اين امر که آيا کد ش//با به افراد تعلق دارد يا خير، زمانبر اس//ت و بايد به صورت آفالين بررس//ي شود و در روز تنها کد شباي يک ميليون نفر بررس//ي خواهد شد و با توجه به حجم باالي مش//موالن حداق//ل در 48 روز مفيدبررسيهابهپايانميرسد.«رييس سازمان خصوصيسازي گفت: »با توجه بهاتمامسالمالي59 ازاوايلسالجاري مجامععموميشرکتهابرگزارميشود و طي هشت ماه فرصت زماني دارند تا سود سهام مشموالن را پرداخت کنند.« پوريحسيني با اشاره به اينکه سازمان خصوصيس//ازي به رس//م امانت سود سهام مشموالن را نزد خود نگه ميدارد تا پس از به حد نصاب رس//يدن ميان سهامداران توزيع شود، خاطرنشان کرد: »اين مبالغ بايد به حداقل خود برسد و حدود يکهزار ميليارد تومان جمعآوري شود.« وي با بيان اينکه پرداخت سود سهام قبل از ماههاي تير و مرداد اجرايي نخواهد ش//د، گفت: »به محض اينکه مبالغ به حد نصاب توزيع برس//د، اين کار انجام خواهد ...د//ش و مش//موالني که تاکنون به سامانه مراجعه نکردهاند، هماين//ک ميتوانند ب//ا مراجعه به اين سامانه از صورتحسابها مطلع شوند.« پوريحسيني شهريورماه را زمان خاتمه مراجعهبهسامانهسهامعدالتعنوانکرد و افزود: »اگر مشموالن تا اين تاريخ به سامانه مراجعه و کد شباي خود را اعالم نکنند، مبالغ س//ود سهام اين دسته از مشموالندرحسابمانگهداريميشود تااطالعاتخودراتکميلکنند!«رييس سازمان خصوصيسازي يادآور شد: »در پايانشهريورماهارزيابيدقيقينخواهيم داشت ولي اگر اکثر مشموالن به سامانه مراجعه کنند، شناسايي اين افراد انجام ميشوداماممکناستعدهايهرگزباما تماسنگيرندکهدراينصورتيکتاريخ نهايي اعالم شده و اين افراد به صورت منصرفانتلقيميشوند.«پوريحسيني درخصوص فاز سوم به آزادسازي سهام عدالت به راديو اقتصاد گفت: »هماينک فقط سود سهام واريز ميشود و ورقههاي سهم به مشموالن واگذار نميشود و به محض برطرف ش//دن ابهامات، مرحله آزادس//ازي س//هام و توزيع اوراق انجام خواهد شد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.