شاخص دوباره سبز شد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

درجريانمعامالتروزگذشتهشاخصبورسبارشد29 واحديمواجه شدودرمحدوده87 هزارو043 واحدبهتثبيترسيد.بهگزارشملتبازار، روند معامالت روز گذشته بازار سهام نسبت به روز گذشته متعادلتر بود و از فشار عرضهها به ميزان قابل توجهي کاسته شد به طوري که از همان دقايق ابتدايي شاهد رشد نسبي در قيمت سهام اکثر شرکتها بوديم. اما در ميانههاي بازار تحت تاثير ريس//کگريزي سهامداران و کامل نشدن روند اصالحي بازار، حجم عرضهها تا حدودي افزايش يافت و باعث شد نماگر بازار با نوسان منفي مواجه شود. از سويي ديگر با توجه به اينکه طي روزهاي اخير نقدينگي قابل توجهي وارد بورس شده و به نظر ميرسد با اتمام روند اصالحي بازار شاهد رشد نسبي حجم معامالت باشيم. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي که نمادهاي »رمپنا، فملي و فخوز« با رشد ‪37 94،‬ و 26 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »پارسان و اخابر« با افت 26 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر ش//اخص بورس داشتند، اين متغير با رشد 92 واحدي مواجه شد و در 78 هزار و 340 واحد به کار خود خاتمه داد، ش//اخص کل هم وزن نيز با رشد يک واحدي به 17 هزار و چهار واحد رسيد. همچنين ارزش روز بازار سهام شرکتهاي بورسي به 327 هزار و 36 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته يک ميليارد و 67 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش 361 ميليارد تومان در 71 هزارو 453 دفعه بين سهامداران دادوستد شد که دو نماد »شپلي« با دادوستد 87 ميليون برگهبيشترينحجمو»آپ«باارزش5/33 ميلياردتومانبيشترينارزش معامالت را از آن خود کردند. فرابورس روند معامالت روز گذشته فرابورس برخالف بورس از ثبات بيشتري برخوردار بود و شاخص اين بازار کوچک معامالت روند رو به رشد متعادلي را در پيش گرفت و در حالي که نمادهاي »هرمز، ذوب، مارون و ميدکو« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند، با رشد سه واحدي مواجه شد و در محدوده509 واحدبهکارخودخاتمهداد.ارزشروزبازارسهامشرکتهاي فراب//ورس نيز در دو بازار معامالتي اول و دوم به 56 هزارو 414 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته 542 ميليون برگه سهم و اوراق بهادار به ارزش 163 ميليارد تومان در 49 هزار و 875 دفعه بين سهامداران دادوستد شد که »ذوب« با دادوستد 155 ميليون برگه به ارزش 13/4 ميليارد تومان در 49 هزار و 875 دفعه بيش//ترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود کرد. پااليشيها بعد از پش//ت س//ر گذاش//تن چند روز پررونق نمادهاي اين گروه به محدوده اصالحي رسيده و با افزايش نسبي عرضه مواجه شدند. در اين گروه »شبندر« با رشد قيمت به کار خود خاتمه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.