ريزش بورسهاي استراليا و کرهجنوبي

Jahan e-Sanat - - أخبار - اتفاق

شاخص اماسس//يآي بازارهاي سهام آسيا- اقيانوس//يه به جز ژاپن 0/6 درص//د اف//ت کرد. ب//ه گزارش سنا، شاخص نيکي ژاپن در پي قوي ش//دن ارزش ين، عمده رش//دي که ابتداي معامالت داش//ت را از دست داد و تنها 0/2 درصد افزايش نش//ان داد. بر اس//اس اين گزارش، س//هام استراليا در نخس//تين روز معامالت هفته جاري يک درصد س//قوط کرد و دالر اس//تراليا با 0/3 درصد کاهش در مقايسه با دالر آمريکا روبهرو شد. شاخص کاس//پي کرهجنوبي پس از اينکه مع//اون رييسجمهور آمريکا در س//ئول اظهار ک//رد دولت ترامپ توافق تج//ارت آزاد پنجس//اله ميان دو کش//ور را بازبين//ي خواهد کرد، 0/2 درصد عقبنش//يني کرد. مايک پنس گفت: کسري تجاري آمريکا از زمان آغاز اجراي اين توافق، بيش از دو برابر افزايش يافته و موانع زيادي براي فعاليت ش//رکتهاي آمريکايي در کرهجنوب//ي وج//ود دارد. وون کرهجنوبي حدود 0/4 درصد در برابر دالر آمريکا کاهش يافت و ش//اخص س//ياسآي 300 چي//ن صعود کرد و هنگسنگ هنگکنگ 0/9 درصد کاهش يافت. براساس گزارش رويترز، ب//ه دنب//ال پرتاب موش//کي ناموفق کرهش//مالي در روز يکشنبه، تنشها در بحبوحه نگرانيها نسبت به انجام يک آزمايش موشکي يا هستهاي ديگر از سوي کرهشمالي تشديد شده است. مايک پنس به کرهشمالي هشدار داد که حمالت نظام//ي اخير آمريکا در س//وريه و افغانستان نش//ان داد عزم دونال//د ترامپ، رييسجمهور آمريکا نباي//د مورد پرس//ش ق//رار گيرد اما پيونگيانگ وعده داد به آزمايشهاي موشکي و هستهاي خود ادامه خواهد داد. مقام//ات آمري//کا و کرهجنوبي ضم//ن تمجي//د از تالشهاي چين براي مهار همسايه خود اعالم کردند با وجود مخالفت پکن، سيستم دفاع موش//کي آمري//کا را در کرهجنوبي ب//هکار خواهند گرف//ت. با وجود اين تنشها، والاس//تريت روز دوش//نبه تحت تاثي//ر گزارشهاي درآمدهاي سهماهه ش//رکتها صعود کرد و هر سه شاخص بزرگ حدود 0/9 درصد افزايش يافتند. شاخص دالر آمريکا ک//ه اي//ن ارز را در برابر س//بدي از ارزه//اي بزرگ دنبال ميکند، تغيير چنداني نداشت و در 100/27 واحد ايس//تاد. نرخ برابري دالر آمريکا در براب//ر ين ژاپن ثابت بود در حالي که دالر روز دوشنبه پس از اظهارات وزير خزانهداري آمريکا به پايينترين سطح پنج ماه اخير در برابر ارز ژاپن سقوط کرده بود. استيون منوچين اظهار کرد با ديدگاه ترام//پ درباره تاثير منفي دالر قوي بر صادرات موافق است اما از نظر وي، دالر قوي در بلندمدت مثبت اس//ت. در بازارهاي کاال، نفت تحت تاثير نگرانيها نس//بت به ادامه روند افزايش توليد نفت آمريکا و سودگيري معاملهگران از رشد اخير قيمتها با کاهش قيمت روبهرو ش//د. نفتخام آمريکا با 0/1 درصد کاهش، 52/59 دالر در هر بش//که معامله شد و نفت برنت که قيمت پايه بازار بينالمللي است با 0/1 درصد کاهش در 55/32 دالر قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.