پيامدانتخاباترياستجمهوری69 برصنعتخودرویكشور؛ چالش سهگانه قطعهسازان

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروه صنعت- صنعت قطعهس//ازي براي تامين نيازمنديها و الزامات خودروها و دانش فني جديد مس//تلزم س//رمايهگذاري است. با توجه به دغدغه انتخابات پيش رو در صنعت خودرو س//ه چالش اساس//ي قطعهسازان در س//ال 96 وجود دارد كه بايد به آنها پرداخت. ورود خودروه//اي جدي//د و ش//يب و رمپاپ عمق س//اخت داخ//ل از 40 ب//ه 70 درصد، حج//م س//رمايهگذاري ثاب//ت ارزي و ريالي مورد نياز براي پاسخگويي به الزامات جهاني و همچنين س//رمايه در گ//ردش و نقدينگي م//ورد نياز كه بايد براي افزايش توليد در نظر گرفته شود سه چالش اساسي قطعهسازان در سالجاري است.

دبي//ر انجم//ن تخصص//ي صناي//ع همگن قطعهس//ازان خ//ودرو كش//ور در اين خصوص معتقد است: اوضاع صنعت خودرو و قطعهسازي كشور در سالجاري غير قابل پيشبيني است و اين ناشي از تاثير بسيار زياد مسايل سياسي بر صنعت خودرو است. آرش محبينژاد با اشاره به تاثير نتيجه انتخابات رياستجمهوري بر صنعت خودرو ايران، اظهار داش//ت: متاس//فانه صنعت خودرو به ش//دت تحت تاثير اتفاقات سياس//ي اس//ت از اين رو انتظار م//يرود با تغيير دولت و سياس//تهاي اقتصادي در كشور، تحتتاثير سياستهاي جديد قرار گيرد.

وي با اشاره به وجود سند چشمانداز توسعه صنع//ت خودرو در افق 1404 گفت: هر چند سند چشمانداز توسعه در افق 1404 در اختيار است اما بايد قبول كرد در شرايطي كه صنايع و اقتصاد كشور سياستزده است، با توجه به انتخابات پيش رو، خيلي نميتوان پيشبيني درستي از شرايط آتي در اين صنعت داشت.

محبينژاد با اشاره به اينكه هماكنون در سطح كالن چالشهايي پيش روي صنعت قطعهسازي كشور است، افزود: در چنين شرايطي هر دولت با هر سياستي كه بر سر كار باشد قطعا مهمترين آن ورود محص//والت جديد ب//ه صنعت خودرو است كه با عمق ساخت داخل كمتري نسبت به محصوالت فعلي شروع به توليد خواهد كرد.

محصوالت تا 09درصد داخليس/ازي ميشود

دبي//ر انجم//ن تخصصي صناي//ع همگن قطعهس//ازان تاكي//د ك//رد: در ح//ال حاضر محصوالتي در كش//ور توليد ميشوند كه گاه تا 90 درصد داخليسازي ميشوند بنابراين اگر قرار باشد اين محصوالت با توليدات جديدي كه در ش//رايط خوش//بينانه با عمق س//اخت داخل 40 درصد ش//روع به توليد ميش//وند جايگزين شوند، در اين ميان قطعا 40 تا 50 درصد قطعهسازان داخلي بازارشان را از دست خواهند داد.

محبينژاد تصريح كرد: مسلما بايد جريان جايگزيني توليدات جديد با محصوالت فعلي به صورت آرام و تدريجي صورت گيرد و فكري به حال قطعهسازاني كه در محصوالت جديد حضور ندارند، شود.

وي ب//ا تاكيد ب//ر اينكه نباي//د در جريان توليد محصوالت جديد تنها منافع بخش//ي از قطعهسازان تامين شود، اظهار داشت: هرگونه بيتوجهي به قطعهسازاني كه سهمي در توليد محصوالت آتي ندارند، موجب ضربه شديد به آنها و شكس//ت و ركود يكب//اره اين بخش از قطعهس//ازان خواهد شد. اين فعال در صنعت قطعهسازي كشور در ادامه تامين سرمايه در گ//ردش و ثابت را ديگر موضوع مهم امروز در صنعت قطعهس//ازي كش//ور دانست و گفت: صنعت قطعهسازي براي تامين نيازمنديها و الزامات خودروها و دانش فني جديد مستلزم سرمايهگذاري است.

استانداردهاي خودروهاي جديد در حال تغيير است

محبين//ژاد تصري//ح ك//رد: از آنج//ا ك//ه اس//تانداردهاي خودروه//اي جدي//د در حال تغيير است از اين رو خودروسازان جهاني نيز در جري//ان همكاريها، انتظارات ديگري را از قطعهسازان داخلي خواهند داشت.

وي ب//ه خبر خودرو گف//ت: امروز صنعت قطعهسازي نيازمند س//رمايهگذاري ثابت در حوزه ماش//ينآالت توليد و زيرساختها و از سويي سرمايهگذاري اساسي در انتقال دانش فني براي ايجاد مشاركتهاي بينالمللي است كه بخش//ي از آن ميتواند از طريق قطعهساز داخل//ي صورت گيرد و بخش//ي نيز از طريق جذب سرمايهگذار خارجي فراهم شود.

اي//ن مقام مس//وول ب//ا توجه ب//ه دغدغه انتخاب//ات پي//ش رو در صنع//ت خ//ودرو، به سه چالش اساسي قطعهس//ازان در سال 96 پرداخ//ت و اف//زود: ورود خودروهاي جديد و شيب و رمپاپ عمق ساخت داخل از 40 به 70 درصد، حجم سرمايهگذاري ثابت ارزي و ريالي مورد نياز براي پاسخگويي به الزامات جهاني و همچنين س//رمايه در گ//ردش و نقدينگي م//ورد نياز كه بايد براي افزايش توليد در نظر گرفته شود، سه چالش اساسي قطعهسازان در سالجاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.