امروز خودروسازان بزرگ شركاي خود را شناختهاند

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايلنا- س//عيد ليالز گفت: امروز خودروس//ازهاي اصلي كشور شركاي خود را شناختهاند و شركتهايي همچون پژو، رنو و هوندا رسما فعاليت خود را آغاز كردهاند.

سعيد ليالز در مورد وضعيت كارخانههاي خودروسازي و فعاليت آنها در دولت دهم و يازدهم گفت: توليد ايران خودرو و سايپا در سال ‪50 29،‬ درصد كمتر از بهترين حالت توليد خودروسازي بوده است و با چنين ظرفيتي دولت يازدهم اين دو كارخانه را تحويل گرفت اما از آن بدتر آن بود كه دولت احمدينژاد اين دو كارخانه را با دو ميليارد دالر زيان انباشته و به همين مقدار بدهي انباشته به دولت يازدهم تحويل داد و از نظر ماده قانون 141 قانون تجارت عمال اين دو خودروسازي ورشكست شده بودند.

لي//الز تصري//ح كرد: مهمتري//ن علت در معرض ناب//ودي قرار گرفتن اين خودروس//ازها سركوب قيمت فروش و استفاده ابزاري و پوپوليس//تي دولت از اين شركتها بود. با توجه به اينكه قيمت دالر سه برابر شده بود دولت اجازه افزايش قيمتها را نداد يعني ب//ه ازاي هر توليد اضافه در اين كارخانهها زيان بيش//تري نصيب سهامداران شد.

اينتحليلگراقتصاديادامهداد:درسال09 شاهدرشد03 درصدي تورم بوديم و در سال 91 اين رقم به بيش از 40 درصد رسيد و بهاي تمام شده خودرو به شدت باال رفت. همين امر سبب شد در بازه زماني 90 تا 92 صنعت خودروسازي كشور تقريبا نابود شود.

وي ادام//ه داد: فارغ از سيس//تم مديريتي در بحث فني نيز از س//ال 84 تا 92 استانداردهاي زيست محيطي حتي يك گام هم به س//مت جلو نرفت كه ميتوانيم اين را در تعداد تفاوت روزهاي پاك در سال 95 نسبت به سال 92 ببينيم. در پايان دولت خاتمي، خودروسازيهاي ما استانداردهاي يورو 2 را اجرا ميكردند اما در دول//ت احمدينژاد همان يورو 2 باقي ماند در حالي كه در چهار سال اخير خودروسازان توانستند به استاندارد يورو 4 برسند و در حال حاضر خودروهاي تجاري ما با اين اس//تاندارد به بازار عرضه ميشوند.

وي در خصوص س//رمايهگذاري صورت گرفته در خودروسازي گفت: امروز خودروسازهاي اصلي كشور شركاي خود را شناختهاند و شركتهايي همچون پژو، رنو و هوندا رسما فعاليت خود را آغاز كردهاند. نكته بارز در اين فعاليت اين اس//ت كه عالوه بر توليدات مش//ترك آنها با همتاي ايراني خود، س//رمايهگذاري نيز از طرف ش//ريك خارجي صورت گرفته است و ما در ارديبهشتماه شاهد فروش اولين محصول مشترك خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.