بعيد ميدانم پرايد تا آخر سال از رده خارج شود

Jahan e-Sanat - - أخبار -

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بعيد ميدانم پرايد تا آخر امسال از رده خارج شود، گفت: در حال تدوين ليست حدود 700 قلم كاال هستيم كه در داخل كشور به اندازه كافي توليد ميشود و حتي بخشي از آن صادر ميشود بنابراين قصد ممنوعي//ت واردات اين اقالم را داريم. محمدرضا نعمتزاده در خصوصنشست

روز دوش//نبه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد با بيان اين مطلب گفت: در رابطه با فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص جلوگيري از واردات كاالهايي كه ميتواند به بخش توليد و اشتغال داخلي ضربه وارد كند، از سوي وزارت صنعت پيشنهادي در خصوص احكام دائمي برنامه ششم به مجلس ارائه شد كه به دولت اختيار داده شود در موارد خاص بتواند مانع از واردات برخي اقالم به كشور شود.

وزي//ر صنعت، معدن و تج//ارت ادامه داد: قانوني كه در رابطه با موضوع مذكور تصويب ش//د، به دولت اختياري در خصوص ايجاد ممنوعيت براي واردات نداد اما ليس//تي بر اس//اس تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص ممنوعي//ت واردات كاالهايي كه به توليد زيان وارد ميكنند، تهيه ش//د و به دولت ارائه شد.

به گزارش ايرنا نعمتزاده با اشاره به اينكه درصدد هستيم پيشنهادي از طريق اليحه به مجلس ارائه شود تا به دولت اين اختيار تفويض شود كه از واردات برخي كاالها جلوگيري كند، افزود: به دليل اينكه آنچه مصوب است، بيانگر اين اس//ت كه واردات كاال نبايد جز از طريق اعمال تعرفه مناسب و مشخصات فني، محدوديتي داشته باشد البته اين موضوع منطبق با مقررات بينالمللي است در شرايطي كه بايد به توليد و اشتغال كمك شود و براساس نظر مقام معظم رهبري، مطرح شد كه در دولت بررسي ميشود.

وي با بيان اينكه از مجلس درخواست كرديم درباره موضوع مذكور مجوز الزم را به دولت ارائه دهد ادامه داد: در حال حاضر حدود 700 قلم كاال وجود دارد كه به مقدار كافي در داخل توليد ميشود و حتي بخشي از آن صادر ميشود بنابراين قصد ممنوعيت واردات اين اقالم را داريم.

نعمتزاده افزود: نكته ديگر توليدات مذكور در اختيار دو يا سه واحد توليدي نيست بنابراين امكان ايجاد انحصار و افزايش قيمت وجود ندارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص از رده خارج ش//دن پرايد يادآور شد: باالخره زماني پرايد از رده خارج خواهد شد اما معلوم نيست اين كار در چه زماني صورت گيرد. با توجه به تدوين استانداردهاي جديد بعيد ميدانم امسال پرايد از رده خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.