هند واردات سيمان از ايران را بررسي ميكند

Jahan e-Sanat - - أخبار -

تسنيم -كنفدراسيون اتحاديههاي توسعهدهنده امالك هند در حال بررسي اين مساله است كه در صورت عدم كنترل افزايش ناگهاني قيمت س//يمان در اين كش//ور اقدام به واردات سيمان از كشورهاي ايران، كره يا ديگر كشورها كند.

به گزارش فايننش//ال اكس//پرس، كنفدراس//يون اتحاديههاي توس//عهدهنده امالك هند در حال بررسي اين مساله است كه در صورتي كه افزايش ناگهاني ش//ديد قيمت سيمان مهار نشود، به كميسيون رقابت هند مراجعه و اقدام به واردات سيمان از كشورهاي ايران، كره يا ديگر كشورها كند.

اين كنفدراس//يون مدعي ش//ده كه توليدكنندگان سيمان به صورت مصنوعي قيمت س//يمان را به مي//زان بيش از 60 درصد در ايالتهاي تالنگانا و آندهرا پرادش افزايش داده و موجب رشد قيمتها از 240 تا 380 روپيه در هر كيسه طي يك هفته گذشته شدهاند. كنفدراسيون اتحاديههاي توسعهدهنده امالك هند با اشاره به اينكه افزايش قيمت سيمان ميتواند منجر به باال رفتن هزينه ساختوساز در هر دو ايالت شود، از دولتهاي ايالتي خواسته به موضوع افزايش غيرواقعي قيمت س//يمان رسيدگي كند. »قيمت سيمان در هر دو ايالت طي يك هفته گذشته شاهد افزايش ناگهاني 60 تا 70 درصدي بوده است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.