1/5 ميليارد دالر ارزبری

Jahan e-Sanat - - أخبار -

فارس- براس//اس آمار تجارت كشور، بيش از 62 هزار خودرو سواري در سال 95 با ارزبري بيش از 1/5 ميليارد دالر وارد كشور شد. براساس آمار تجارت خارجي كشور، بيش از 62 هزار دستگاه خودرو س//واري در سال 95 وارد كشور شده است. بر اين اساس، بالغ بر 36 هزار و 203 خودرو با حجم س//يلندر 1500 تا 2000 سيس//ي به ارزش 892 ميليون و 594 هزار دالر با رشد 79/25 درصد به كشور وارد شد. همچنين بيش از 25 هزار و 800 دستگاه خودروي س//واري با حجم سيلندر 2000 هزار تا 2500 سيسي ب//ه ارزش 683 ميليون و 943 هزار دالر و رش//د 25 درصدي به كشور آمد. در مجموع يك ميليارد و 576 ميليون و 537 هزار و 932 دالر ارزش اين خودروها بوده است. سال49 نيز بالغ بر يك ميليارد و 46 ميليون و 914 هزار و 200 دالر وارد شده كه البته سال 95 نسبت به سال 94 بيش از 529 ميليون و 623 هزار دالر خودرو سواري بيشتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.