بهمن كيارستمي در واكنش به صحبتهای وزير بهداشت در خصوص پرونده پزشكي پدرش:

Jahan e-Sanat - - أخبار -

برگ//زاري بزرگداش//ت س//هروزه عباس كيارس//تمي در جشنواره فيلم فجر بهانهاي ش//د ت//ا دوب//اره بح//ث س//رانجام پرونده پزش//كي اين كارگردان برجس//ته در رسانه خبرساز شود.

بعد از ش//ايعاتي مبني بر قصور پزشكي در روند درمان كيارستمي خانواده او دست به ش//كايت زدند و قرار ش//د پرونده توسط وزارت بهداش//ت و نهادهاي ذيربط بررسي ش//ود. اكنون بيش از ش//ش ماه از فوت اين كارگردان فقيد گذش//ته ام//ا هنوز ماجرا به سرانجام نرسيده است.

در همين رابطه وزير بهداش//ت ش//امگاه 28 فروردين در اختتاميه جشنواره فرهنگي وزارت بهداشت در پاسخ به سوال رضا كيانيان درباره نتيجه رسيدگي به پرونده فوت عباس كيارستمي گفت: اين سوال براي ما نيز وجود دارد كه نتيجه رس//يدگي به اين پرونده چه شده است.

او گفت: درخصوص عباس كيارس//تمي غصهاي در دل همه ما هس//ت و در رابطه با اينكه چه اتفاقي افتاد در يك جمله نميشود به آن پاسخ داد. براي پاسخ به اين سوال كه چرا پرونده مرحوم كيارستمي تاكنون اعالم نشده، بايد به تمام پروندههاي بالتكليفي كه تاكنون اعالم راي نشده، نگاه كنيم و در اين رابطه هيچ چيز بهتر از راس//تي و درس//تي نيست. اگرچه من هماكنون مسوولم و بايد پاس//خگو باش//م، ميخواهم بپرسم تكليف پرونده آقاي كيارس//تمي چه ش//د و چرا در قوانيني كه داريم، اينقدر ناتوان هستيم و در يك سلسله باطلي گرفتار ميشويم.

هاشمي افزود: در پرونده كيارستمي نيز مانند پرونده كوي دانش//گاه و كهريزك اين س//وال مطرح اس//ت كه نتيجه رسيدگي به اين پرونده چه شد؟

صحبته//اي وزير بهداش//ت در جواب س//والهاي رض//ا كيانيان ب//ود. او نيز مانند بسياري از هنرمندان و دوستداران كيارستمي پيگير س//رانجام پرونده پزشكي اوست. حاال بهمن كيارستمي، فرزند عباس كيارستمي به صحبتهاي وزير بهداشت عكسالعمل نشان داده و آن را عجيب خوانده است. حرفهای عجیب آقای وزير بهمن كيارس//تمي در گفتوگويي كه با ايسنا انجام داده، صحبتهاي وزير بهداشت را عجي//ب خوانده و گفته اس//ت حرفهاي هاشمي كاركرد انتخاباتي دارد. او بيان كرده: »برايم عجيب است كه پرونده پزشكي عباس كيارس//تمي با پروندههاي كهريزك و كوي دانشگاه مقايسه ميشود.«

فرزند زندهياد عباس كيارس//تمي در پي اظه//ار نظر اخي//ر وزير بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//كي مبني ب//ر اينكه در پرونده كيارس//تمي نيز مانند پرونده كوي دانشگاه و كهري//زك اي//ن س//وال مطرح اس//ت كه نتيج//ه رس//يدگي به اين پرونده چه ش//د، گف//ت: صحبته//اي آقاي هاش//مي برايم تعجببرانگي//ز بود و فك//ر ميكنم پيش از انتخاب//ات رياس//تجمهوري ط//رح چنين مسالهاي دو هدف دارد؛ اول اينكه اين پرونده هم به شكل آشناي پروندههاي مشابه، مورد بهرهبرداري سياس//ي جناحها ق//رار گرفته و بعد از يك س//ال س//كوت، شنيدن چنين اظهارنظرهايي چند هفته مانده به انتخابات چندان دلگرمكننده و جدي نيست.

او اف//زود: نكته دوم اين اس//ت كه به نظر ميرس//د آقاي هاش//مي )وزير بهداشت( به جاي اينكه خود را در مقام مس//وول ببيند، ترجيح داده است در مقام منتقد قرار گيرد، اين در حالي است كه در مراسمي كه ايشان روز 28 فروردينماه اظهار نظر خود را مطرح كردند، در كنارشان آقاي حريرچي- معاون وزارت بهداش//ت- ايس//تاده است. ايشان در بيشتر جلسات پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي كه براي بررسي پرونده پدرم تشكيل شد، حضور داشتند و عضوي از كميسيونهاي تخصص//ي بودند و نهتنها از جزييات پرونده مطلع هس//تند، بلكه در مقام كارشناس در پرون//ده اظهارنظر كردهان//د اما حاال ترجيح داده شده توپ به زمين ديگري انداخته شود و مقامات وزارت بهداشت، از مسووليت درباره بررسي پرونده شانه خالي كنند.

كيارستمي ادامه داد: در تمام ماههايي كه پرونده پزش//كي پدرم پيگيري ميشد، هيچ اظهار نظري يا اقدام جدي از طرف مقامات مسوول در حوزههاي فرهنگي هم نشنيديم و نديديم.

اما ح//اال باز موس//م انتخابات رس//يده، بزرگداش//تهاي متعدد ترتيب داده شده و حرفهاي مسووالن هم تند و جسورانه شده است. به هر حال معتقدم هر صحبتي را كه در اي//ن برهه زماني درباره پرونده پزش//كي عباس كيارس//تمي مطرح شود، نبايد جدي گرف//ت و درعين حال نبايد اجازه داد از اين پرونده بهرهبرداري سياسي شود.

اين مستندساز گفت: مس//ووالن وزارت بهداشت اگر نتوانستند در حوزه سازمان نظام پزش//كي پيگيري دقيقتري را انجام دهند، الاقل ميتوانستند اين كار را در پزشكيقانوني كه فعاليتش زير نظر خود وزارتخانه اس//ت انجام دهند اما پزش//كيقانوني هم با اينكه ماههاست با حضور نماينده وزارت بهداشت درحال بررس//ي اين پرونده اس//ت، گزارش روشن و كاملي ارائه نكرده است.

او با اش//اره به برنامهه//اي ويژهاي كه در جشنواره جهاني فجر براي بزرگداشت زندهياد عباس كيارستمي آماده شده است، گفت: در يك سال گذشته سعي بر اين بود كه ماجرا به نحوي خاتمه پيدا كند و آش//تي حاصل شود در صورتي كه پيگيري اين پرونده تنها ب//ر عهده خانواده و وكال نبود و از س//ازمان س//ينمايي و ديگر نهادهاي فرهنگي مرتبط ه//م انتظار حمايت و پيگي//ري ميرفت، به همين دليل ش//خصا به حضور در مراسمي كه براي پدرم برگزار ميشود تمايلي ندارم. خود كيارستمي در حياتش هرگز نگذاشت ك//ه مورد بهرهبرداري سياس//ي قرار گيرد و مطمئنم حاال هم اگر باش//د و ببيند، راضي به اين كار نيست.

در كنار بحثهاي متعدد در مورد پرونده پزشكي كيارستمي، جشنواره جهاني فجر و مس//ووالنش قصد دارند براي او بزرگداشتي سه روزه برپا كنند. صمديان دوست نزديك كيارستمي كه مسووليت اين بزرگداشت را بر عهده دارد، در مورد چگونگي برنامه پيش رو گفته است:

»س//يوپنجمين جش//نواره جهاني فيلم فجر تصميم گرفت در پاس//خ و قدرداني از صدها بزرگداش//ت جهاني از هنرمندي كه در كشاكش سياستبازيها و بدخلقيهاي رس//انهاي جهان، براي تك تك مردم ايران احترام و منزلت فرهنگي ب//ه ارمغان آورده بود، بزرگداش//تي با حضور چهرههاي معتبر س//ينمايي جهان در خانه خود »دوس//ت« برگزار كند.

از اين رو، در كنار برپايي نمايش//گاهي از آثار منتخب هنرمندان عكاس، گرافيس//ت و كارتونيس//ت درباره عباس كيارس//تمي و روزهاي وداع ملي با او، در س//ه روز متوالي )دوم، سوم و چهارم ارديبهشتماه (1396 و طي نشستها و ميزگردهايي، ابعاد مختلف زندگ//ي، آث//ار هن//ري و جاي//گاه جهاني او توس//ط كارشناسان س//ينمايي و فرهنگي ايراني و خارجي م//ورد بحث و ارزيابي قرار خواهد گرفت.«

اي//ن هنرمند در پاس//خ ب//ه اينكه محور اين س//ه روز برنامه بزرگداشت كيارستمي در جش//نواره جهان//ي فجر فقط س//ينماي اين هنرمند اس//ت يا عكسها، ويدئوآرت و چيدمان را هم شامل ميشود، گفت: محور برنامه خود آقاي كيارس//تمي است! تازه اگر بتوانيم محور خودم//ان را به لحاظ ورود به دنياي گسترده و خاص ايشان تنظيم كنيم، چون ادعاي اينكه قادريم بزرگداشت اليقي براي چني//ن پديدهاي در دنياي هنر برگزار كنيم، كار سادهاي نيست.

صمدي//ان ادامه داد: در اين 10 ماه كه از رفتن او ميگذرد، بيش از 200 بزرگداشت در جشنوارهها و مراكز دانشگاهي و فرهنگي جهان براي كيارس//تمي برگزار شده است و در اي//ران هم از چند ماه قبل به پيش//نهاد رضا ميركريمي، دبير جشنواره جهاني فجر تصميم گرفتيم ب//ا توجه به بضاعت فكري و اجراييم//ان ولي در س//طح بينالمللي و گس//ترده ب//ه خاطر حض//ور و تاثير جهاني عباس كيارستمي در عرصه هنر بزرگداشتي در شان او همزمان با جشنواره جهاني فيلم فجر برگزار كنيم.

او ي//ادآوري ك//رد: ب//ه همي//ن منظور و با توجه ب//ه برنامهريزي قبلي قرار ش//د در جش//نواره داخلي فجر در بهمن ماه، چنين اتفاقي نيفتد. برپايي نمايشگاهي از آثار منتخب س//يفاهلل صمدي//ان در ادام//ه تش//ريح برنامههاي بزرگداش//ت عباس كيارس//تمي توضيح داد: عالوه بر سه روز برنامه بزرگداشت، نمايشگاهي از آثار منتخب عكس، پوستر و كارتون از هنرمندان سراسر كشور كه از طريق فراخوان چهاردهمين جش//ن تصوير سال با همكاري جش//نواره جهاني فجر جمعآوري ش//ده بود، از اول تا هش//تم ارديبهشتماه رد1396 طبقه هفتم پرديس چارس//و برپا خواهي//م كرد كه طبيعتا اين نمايش//گاه تا چن//د ماه آينده در مع//رض ديد عموم قرار خواهد داشت.

مدي//ر برنامهه//اي بزرگداش//ت عباس كيارستمي دربخش ديگري از اين گفت وگو درباره س//ه روز برنامههاي بزرگداشت كه از دوم تا چهارم ارديبهشتماه برگزار ميشود، توضيح داد: در روز نخست، عالوه بر نمايش فيل//م )م//رابهخانه ببر( يكي از آخرين ساختههاي كيارستمي ك//ه تدوين آن در بس//تر بيماري چند ماهه او ب//ه اتمام رس//يد، صحبتهاي حضوري و پيامهاي تصويري جمعي از س//ينماگران و منتقدان برجسته خارجي مهمان جشنواره از فيلمساز منتق//د آمريكايي،

منتق//د آمريكايي، كارگردان بازيگر فرانس//وي، سابق جشنواره كن، فيلمسازتركيهاي، منتقد انگليسي، به همراه پيامهايي از اصغر فرهادي، مهرناز س//عيد وفا، احمد كيارس//تمي ...و را خواهيم داشت. رييس

او در فهرست اسامي مهمانان روز نخست به ويكتور اريسه، كارگردان سرشناس اسپانيايي اش//اره كرد كه از لحاظ ش//خصيتي و كاري خيلي شبيه عباس كيارستمي است و ادامه داد: دوستي خيلي ويژه و مثالزدني بين اين دو نفر در سالهاي گذشته شكل گرفته بود كه نامهنگاري رايج بين دو دوست را به نامهنگاري تصويري براي يكديگر تبديل كردند.

صمديان نشست بررسي فيلمسازي عباس كيارستمي در خارج از كشور از جمله ژاپن و ايتاليا را كه با حضور جمعي از همكاران ژاپني كيارستمي از جمله مدير فيلمبرداري، دستيار تدوي//ن، مجري طرح و ش//هره گلپريان، در ساخت فيلم )مثل يك عاشق( و همكاران ايراني در ساخت اپيزودكيارستميازفيلم )بليت(در ايتاليا همراه است، به عنوان برنامههاي روز دوم اعالم كرد.

به گفت//ه او، محم//ود كالري فيلمبردار و محمدرض//ا دلپاك صداگ//ذار اپيزود فيلم »بليت« كيارس//تمي در يك نشست در روز دوم از تجربه اين همكاري س//خن خواهند گفت و بابك كريمي به عنوان دستيار و بازيگر »بليت« هم كه به دليل داوري در ايتاليا، در اين برنامه حضور ندارد، از طريق نمايش فيلم ضبط شده، از تجربه همكارياش با اين پروژه بينالمللي سخن ميگويد. در ادامه نيز كالري و دلپاك تفاوتهاي كارگرداني كيارس//تمي در فيل//م بلي//ت و باد م//ا را خواه//د برد را بررسي ميكنند.

صمديان درباره برنامههاي روز س//وم هم توضي//ح داد: نشس//ت بررس//ي كارگاههاي آموزشي فيلمس//ازي عباس كيارستمي در اي//ران و خ//ارج با حض//ور

، مجري كارگاههاي فيلمسازي كيارستمي در اسپانيا، كلمبيا و كوبا، »نگار اسكندرفر« مدير موسسه فرهنگي كارنامه، مجري كارگاههاي فيلمس//ازي كيارستمي در ايران و احمد طاهري، مترجم و دس//تيار كيارس//تمي در كشورهاي اس//پانيولي زبان از ديگر مهمانان روز س//وم بزرگداش//ت اين فيلمس//از اس//ت كه اين جلس//ه با نمايش منتخب//ي از فيلمه//اي دانش//جويان ايراني و كش//ورهاي اس//پانيا، كلمبيا و كوبا همراه خواهد بود.

صمديان در ادامه برنامههاي روز سوم از حضور علي كريم، مرتضي فرشباف، محسن شرفينيا، عادل يراقي، فائزه عزيزخاني، علي يحياي//ي و نويد دانش فيلمس//ازان جواني كه از كالسهاي كيارس//تمي بيرون آمده و فيلم بلند س//ينمايي ساختهاند موفق به اكران عمومي فيلمهايشان بهويژه در گروه س//ينماي هنرو تجربه شدهاند، ياد كرد كه عالوه ب//ر نمايش دقايقي از فيلمهايش//ان در رابط//ه ب//ا تاثير عباس كيارس//تمي در شكلگيري س//ليقه سينماييشان صحبت خواهند كرد.

او همچنين خبر داد: ژان ميشل فرودون نويسنده سينمايي سرشناس فرانسوي مهمان ويژه از فرانسه در برنامه روز سوم است.

صمديان در پاس//خ به اينكه چقدر برخي كجفهميها درباره كيارستمي مانع برگزاري بزرگداشت گس//ترده براي اين فيلمساز در ايران شد،گفت: خوش//بختانه در داخل اگر كجفهمي يا بدفهمي به لحاظ فرهنگي قبال وجود داش//ت بعد از كوچ ابدي كيارستمي، حت//ي آن بخش از جامعه به پاس وس//عت احترام و عالقهاي كه اين فيلمساز در جهان سياستزده كنوني نسبت به مردم و فرهنگ ايران بهوجود آورده بود، چه در داخل و چه خ//ارج به يك واقعيتي رس//يدند و با حضور پرشكوه مردم در مراسم وداع و خاكسپاري ايش//ان اين قضايا تبديل به يك تفاهم ملي براي گراميداش//ت حضور خالق و انس//اني كيارس//تمي ش//د؛ هنرمندي كه بيش//تر از خيلي از دوستان و منتقدانش عاشق زندگي ب//ود و عاش//ق وطنش. صمدي//ان در پايان اظهار كرد: اميدواريم بزرگداش//تي كه براي عباس كيارستمي در خانه پدري اش برگزار ميكنيم، روسفيد باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.