انتشارجدولاجراهايسال69 تماشاخانهايرانشهر

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مه/ر- جدول اجراهاي س//النهاي ناظرزاده كرماني و س//مندريان تماشاخانه ايرانشهر در سال 96 كه بهمن ماه سال گذشته تدوين و به گروهها اعالم شده بود براساس آخرين تغييرات تنظيم و منتشر شد.

طبق برنامهريزي انجام شده شوراي سياستگذاري تماشاخانه ايرانشهر، جدول اجراهاي سال 96 اين مجموعه تئاتري منتشر شد.

طي اين جدول سالن سمندريان تماشاخانه ايرانشهر تا پايان سالجاري ميزبان اين آثار نمايشي است: 16 فروردينماهتا71 ارديبهشتماه:نمايشهاي»...وچندداستانديگر« پيام الريان و »سونات پاييزي« جالل تهراني 21 ارديبهشتماه تا 22 خردادماه: نمايشهاي »ديگري« بهاره رهنما و » مطرب« بهزاد فراهاني 30 خردادماه تا 30 تيرماه: نمايشهاي »بوف كور« محمدعلي سجادي و »خياط« محمدرضا خاكي 3 مردادماهتا3 شهريورماه:نمايشهاي»ش.د.ش.ن«حميدرضانعيمي و »زنان ايستاده ميميرند، مردان نشسته« شهرام گيلآبادي 8 شهريورماه تا 6 مهرماه: نمايشهاي »آشوب« جابر رمضاني و »رولور« پوريا كاكاوند 13 مهرماه تا 16 آبانماه: نمايشهاي »مرد، جزء از كل« پگاه طبسينژاد و »اسطوره ميشوم« رويا نونهالي 22 آبانماه تا 24 آذرماه: نمايشهاي »برداشت ويژه« رحمان سيفيآزاد و »لبخند با شكوه آقاي اژدهاك، در شب دراز... « اشكان خيلنژاد 29 آذرم//اه ت//ا 29 ديماه: نمايشهاي »مده آ« رضا گوران و »الزاريلو« مسعود رايگان 1 بهمنماهتا01 بهمنماه:ميزبانآثارسيوششمينجشنوارهبينالمللي تئاترفجر 15 بهمنماه تا 21 اسفندماه: نمايش »قلعه حيوانات« بهروز غريبپور سالن ناظرزاده كرماني نيز طي برنامهريزي انجام شده در سال 96 ميزبان اين آثار نمايشي است: 15 فروردينماهتا51 ارديبهشتماه:نمايشهاي»ولپن«مهديكوشكي و »آوازهاي سر شام« كاوه مهدوي 19 ارديبهش//تماه تا 19 خردادماه: نمايشهاي »نماينده ملت« مجيد مظفري و »يادگار گاده ر« قطبالدين صادقي 28 خردادم//اه ت//ا 27 تيرماه: نمايشهاي »آناكارنينا« آرش عباس//ي و »كلفتها«مرتضيميرمنتظمي 1 مردادماه تا 1 ش//هريورماه: نمايشهاي »مرگ و ديگر هيچ« س//مانه زندينژاد و »من و گربه، پري« امير دژاكام 5 ش//هريورماه تا 5 مهرماه: نمايشهاي »كوريوالن//وس« علي پويان و »ساراپينا«محسنحسيني 13 مهرماه تا 15 آبان ماه: نمايشهاي »فراموشي« حميد امجد و »والس خداحافظي« پريسا مقتدي 21 آبانماه تا42 آذرماه:نمايشهاي »تابوت عهد« ريما رامينفر و »جنون محض« عليرضا كوشك جاللي 28 آذرماه تا 29 دي ماه: نمايشهاي »مرگ ايوان ايليچ« مسعود دلخواه و »نفر دوم« مهين صدري 1 بهمنماهتا01 بهمنماه:ميزبانآثارسيوششمينجشنوارهبينالمللي تئاترفجر 18 بهمنماه تا 21 اسفندماه: نمايشهاي »سرخابيها« كوروش نريماني و »خيزاب« عليرضا محمدي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.