روز بزرگداشت سعدي با حضور رييس جمهور

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مراسم روز بزرگداشت سعدي امسال با حضور رييسجمهور برگزار ميشود. كوروش كماليسروستاني، مدير مركز سعديشناسي با اعالم اين خبر گفت: مراس//م فرخنده يادروز سعدي امسال با حضور دكتر روحاني، رياست محترم جمهورياسالميايرانوسعديپژوهانوسعديدوستاندرروزهاي13 فروردين و اول ارديبهشتماه برگزار خواهد شد. سخنراني دكتر روحاني پنجشنبهشب در آرامگاه سعدي انجام خواهد شد.

او در ادامه افزود: نشست علمي يادروز سعدي از ساعت 9 صبح فردا در تاالر مركز اسناد و كتابخانه ملي مركز فارس برگزار خواهد شد و استادان گرانقدر دكتر اصغر دادبه درباره »رندي در ش//عر سعدي«، دكتر محمدجعفر محالتي درباره »صلح در سپهر انديشه سعدي«، دكتر ضياء موحد درباره »ترجمههاي سعدي«، استاد احمد سميعيگيالني درباره »جدال سعدي با مدعي«، استاد يداهلل كابليخوانساري درباره »سي سال با سعدي« و كاوه بهبهاني درباره »سعدي و اخالق فضيلت« سخنراني خواهند كرد.

به گفته كمالي، همزمان با نشست علمي، نمايشگاه خوشنويسي »سي سال با سعدي« كه روايت 30 سال همنشيني يداهلل كابلي، استاد سرآمد خط شكسته فارسي با سعدي است، برگزار خواهد شد.

او همچنين گفت: از ديگر برنامههاي پيشبينيشده براي اين جشن فرهنگي، تجليل از سعديپژوهان برجسته كشور، برگزاري نمايشگاه آرامگاه سعدي به روايت اس//ناد در گالري تار و پود مركز اس//ناد و كتابخانه ملي فارس، اجراي موسيقي سنتي براساس شعرهاي سعدي توسط گروه »بيدل« به خوانندگي و سرپرستيحسامالدينسراجدرآرامگاهسعدي،نمايشگاهگزيدهكتابهايخطي، چاپ سنگي و چاپي سعدي، برگزاري نمايشگاه سعدي به روايت هنرمندان با عنوان »اول ارديبهشتماه جاللي« در گالري هپتا در تهران با همكاري ايكوم ايران، سعديخواني در آرامگاه سعدي در روز اول ارديبهشت و نيز انتشار دفتر سوم دو فصلنامه »سعديشناسي« است كه در واقع بيست و يكمين جلد از مجموعه مقاالت سعديشناس//ي است. به گفته او، گلباران آرامگاه سعدي و بازديد رايگان از سعديه در اول ارديبهشتماه از ديگر برنامههاي يادروز سعدي است كه با همكاري استانداري فارس، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس، مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس، بنياد فارسشناسي، مركز فرهنگي شهر كتاب، ايكوم ايران و مركز سعديشناسي برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.