پيچيدن نواي موسيقي آذربايجاني توسط بانوان در تهران

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ايسنا- نواي موسيقي آذربايجان براي اولينبار توسط بانوان هنرمند تبريزي در قالب كنسرت گروه »پارال« در پايتخت به صدا درخواهد آمد.

كنسرت ويژه بانوان گروه »پارالي تبريز« به سرپرستي و خوانندگي »ماريا يزداني« پنجم ارديبهشتماه 1396 در تاالر وحدت تهران همراه حركاتفولكلوريكآذربايجانيرويصحنهخواهدرفت.»فاطمهمحمدي« سرپرستي اين حركات را برعهده خواهد داشت.

»غالمرضا ميرزازاده« تهيهكننده و مدير برنامه گروه »پارالي تبريز«، هدف از تشكيل اين مجموعه را ايفاي نقش موثر بانوان در موسيقي غني آذربايجان اعالم كرد و اجرا در شهرهاي تبريز، اروميه، اردبيل و زنجان را از برنامههاي آينده اين گروه دانست. اين كنسرت كه تنظيم قطعات آن را »حسن خجسته« برعهده داشته است، به همت موسسه »نداي ايماژ تبريز«وموسسه»هنرماندگارقرن«برگزارميشود. روعفعاليتموسيقايي »ماريا يزداني« از سال 1376 زير نظر غالمرضا ميرزازاده در گروه كودك و نوجوان صداوسيماي مركز تبريز بوده است. او آواز، سلفژ و صداسازي را زير نظر اساتيدي مانند »اسفنديار قرهباغي«، »خسرو نژادآريا« و »مسعود اميرس//پهر« فرا گرفت. از جمله فعاليتهاي اين بانوي هنرمند ميتوان به همكاري با گروههاي موسيقي »باريش«، »آواي شهريار«، »ايماژ« و »سس« بهعنوان گروه كر و بك وكال اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.