ديكاپريو به مالله يوسفزي تبريك گفت

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مهر- بازيگر سرشناس سينماي آمريكا و جهان به مالله يوسفزي براي انتخابش به عنوان جديدترين پيامآور صلح تبريك گفت.

مالله يوسفزي جوانترين پيامآور صلح شد كه باالترين افتخاري است كه از سوي سازمان ديدهبان براي يك دوره دوساله به فردي تعلق ميگيرد. دي كاپريو در پيامي توييتري تبريك خود را به اين مناسبت اعالم كرد.

در عين حال كه ديكاپريو اين توييت را خطاب به مالله نوشت خود اين توييت با بازخوردهاي بسياري روبهرو شد. در حالي كه برخي سعي داشتند برخورد نژادي با اين موضوع بكنند و بگويند ديكاپريو از يك پاكستاني دفاع كرد، برخي ديگر نيز از هر دوي اين شخصيتها تجليل كرده بودند و با توييتهايي چون »لئوناردو بسيار شايستهتر بود تا اين لقب را بگيرد، اما مالله تو واقعا شايسته اين جايگاه هستي...« از آن استقبال كرده بودند. لقب »پيامآور صلح« از س//ال 2011 و از سوي سازمان جهاني ديدهبان اهدا ميشود. هر سال اين لقب در سه بخش اهدا ميشود، به فرد، جامعه و محيط. مالله يوسفزي توسط طالبان در اكتبر سال 2012 به خاطر تالشش براي پيشبرد آموزش دختران با اصابت گلوله در ناحيه سر روبهرو شد. وي آن زمان تنها چهارده سال داشت. مالله جوانترين دريافتكننده جايزه صلح نوبل اس//ت و اين جايزه را س//ال 2014 براي تالشش در راه آموزش نوجوانان دريافت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.