مایکروسافت عدم پشتیبانی از گوشیهای سری لومیا را اعالم کرد؛ پایان راه ویندوز

Jahan e-Sanat - - أخبار -

گروه فن/اوری- در چند روز اخیر اخباری مبنی بر عدم پش//تیبانی بسیاری از گوشیهای قدیمی س//ری لومیا در آپدیت رداس//تون دو یا همان Creators منتشر شده است.

با توجه به این که سیستم عامل اندروید در کس//ب بازار موبایل دنیا پیشتاز شده است و از محبوبیت هرچه بیشتر برخوردار میشود، گویا مایکروسافت با سیاس//تگذاری اشتباه در زمان استیو بالمر، هیچگاه نتوانست به روند باثباتی در بازار پلتفرمهای موبایلی دست پیدا کند.

با انتش//ار این خبر برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که دارندگان گوش//یهای ویندوزی با این اقدام ردموندی ها به سایر پلتفرمهای موجود در بازار مهاجرت میکنند.

در حالی که به نظر میرسد مایکروسافت خود را ب//رای یک جهش بزرگ در بازار گوش//یهای هوش//مند آماده میکند، با این ح//ال افزایش کاربران پلتفرم اندروی//د تا آن زمان به نفع این شرکت میشود. چراکه بس//یاری از پتنتهای به کار رفته در هس//ته مرک//زی پلتفرم اندروید را این شرکت ثبت کرده و به ازای روشن شدن هر گوش//ی اندرویدی، این شرکت حق الینس دریافت میکند.

هرچند عالقهمندان به گوشیهای ویندوزی نوکیا در ساعات اولین انتشار این اخبار سعی در کتمان آن داشتند، با این حال مایکروسافت در زمانانتشاربیلدهایرداستون3 ازهفتهگذشته به نوعی این موضوع را تایید کرده چراکه دیگر به جز31 گوشییادشدهامکاندسترسیبهاینبیلد توسط سایر گوشیهای سری لومیا وجود ندارد. سیاستمایکروسافتدربازارگوشیهایهوشمند مثال یک بام و دو هواست و هیچکس نمیداند که منظور مدیران این شرکت که هرازگاهی سخن از انقالبی جدید در صنعت تولید گوشی هوشمند به میان میآورند دقیقا چیست.

روز گذش//ته خب//ری مبن//ی بر ع//دم ارتقا گوش//یهای ویندوزفون 8,1 به ویندوز 10 که به واس//طه اپلیکیش//ن‪Upgrade Advisor‬ صورت میگیرد بار دیگر دارندگان گوش//یهای ویندوزی را نگران کرد. براس//اس این گزارشها، دارندگان گوشیهای مبتنی بر ویندوزفون 8,1 و حتی افرادی که به هر دلیل گوشی خود را از ویندوز 10 به ویندوزفون 8,1 دانگرید کردهاند، دیگرنمیتوانندآپدیترسمیویندوز01 موبایل را دریافت کنند. عمرلومیابهپایانرسید برخی گزارشها حاکی از آن است که هرچند هنوز هم اپلیکیشن ‪Upgrade Advisor‬ روی استور ویندوزفون قابل دسترس است، با این حال ارتباط آن با س//رورهای مایکروسافت که مجوز دریافتآپدیتویندوز01 موبایلراصادرمیکنند قطع شده است. در همین راستا یکی از مهندسان مایکروسافت به نام ‪،Dona Sarkar‬ معتقد است دیگر زمان پشتیبانی از گوشیهای قدیمی لومیا که عمر برخی از آنها به پنج سال میرسد به پایان رسیده و مایکروسافت در یک حرکت منطقی باید برای پایان درجا زدن در بازار گوشیهای هوشمند، به اجبار این کار را انجام دهد.

همانط//ور ک//ه گفته ش//د، هی//چ یک از مسووالن مایکروسافت پیرامون اخبار مرتبط به پایان پشتیبانی از گوشیهای قدیمی سری لومیا واکنشی نشان ندادهاند. برخی کارشناسان معتقدند که این حرکت مایکروسافت میتواند زمینه ورود گوش//ی افس//انهای سرفیسفون را آم//اده کن//د و برخی نیز بر ای//ن عقیدهاند که دارندگان گوش//یهای ویندوز با این اقدام ردموندیها به س//ایر پلتفرمه//ای موجود در بازار مهاجرت میکنند.

در حال//ی ک//ه اندروی//د و iOS ب//ه طور روزاف//زون بازارهای جدید را احاطه میکنند، مایکروسافت با سیاستگذاری اشتباه در زمان استیو بالمر، هیچگاه نتوانسته به روند باثباتی در بازار پلتفرمهای موبایلی دست پیدا کند اما با روی کار آمدن ساتیا نادال به عنوان مدیرعامل مایکروسافت و معرفی ویندوز 10 که به دلیل بهرهمندی از هس//ته یکپارچه قادر است روی گجتهای مختلف ازجمله گوشیهای هوشمند نصب ش//ده و امکان اجرای اپلیکیش//نهای یونیورس//ال را به ارمغان آورد، این روند کمی تغییر کرد.

به گزارش فارنت،ردموندیها در س//ه س//ال اخیر برخالف تمام س//الیان پیش از آن، در یک تعاملدوطرفهباکاربرانسیستمعاملویندوز01 موبایل، روزبهروز سعی کردهاند کم و کاستیهای موجود را رفع کرده و آن قابلیتهایی که بیشتر مورد پسند کاربران است را به ویندوز اضافه کنند. فلسفه به وجود آمدن پروژه ویندوز اینسایدرها نیز همین بوده است.

هرچند به نظر میرس//د مایکروسافت خود را ب//رای یک جهش بزرگ در بازار گوش//یهای هوش//مند آماده میکند، با این ح//ال افزایش کاربران پلتفرم اندروی//د تا آن زمان به نفع این شرکت خواهد بود چراکه بسیاری از پتنتهای به کار رفته در هس//ته مرکزی پلتفرم اندروید را این ش//رکت ثبت کرده و به ازای روش//ن شدن هر گوش//ی اندرویدی، این شرکت حق الینس دریافت میکند.

در عین حال اگرچه پشتیبانی از محصوالت قدیم//ی در درازمدت هرچند میتواند نش//انه پایبندی شرکتها به کاربران خود باشد، با این حال روند توسعه پلتفرم را کند می کند و از سوی دیگر باعث تاخیر در گنجاندن قابلیتهای جدید می شود چراکه پیش از انتشار بهروزرسانیهای جدی//د باید تمام نق//اط ضع//ف آن روی تمام محصوالت مشخص و رفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.