9

Jahan e-Sanat - - أخبار -

فارس-هرسالبین51 تا02 میلیوننفربهعلتابتالبهحمالتقلبی و بیماریهای مرتبط با آن در جهان فوت میکنند اما حاال هوش مصنوعی به کمک این بیماران آمده است.دانشمندان میگویند با استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتوان وقوع حمالت قلبی قریبالوقوع را پیشبینی کرد و از آمار مرگ و میر ناشی از این حمالت کاست.محققان دانشگاه ناتینگهام در انگلیس موفق به ابداع الگوریتمی شدهاند که به پزشکان در پیشبینی حمالت قلبی کمک میکند. آنان معتقدند از این طریق میتوان ساالنه هزاران و چهبسا میلیونها نفر را از مرگ حتمی نجات داد.برای طراحی این الگوریتم به عوامل و فاکتورهایی مانند سن، سطح کلسترول و فشار خون توجه ش//ده تا بر همین اساس احتمال وقوع حمالت قلبی در هر فرد پیشبینی و مشخص شود.استفان ونگ از اعضای این تیم تحقیقاتی میگوید: تعامالت زیادی در سیستم بیولوژیک بدن انسان رخ میدهد که برخی از آنها پرمفهوم و برخی دارای اهمیت کمتر است و این واقعیت بدن انسان است. با استفاده از پیشرفت های علوم رایانه میتوان برخی از این مسایل را بررسی و کشف کرد.این پزشکان با استفاده از دستورالعملهای انجمن قلب آمریکا در مورد خطرات تشدیدکننده احتمال سکته قلبی چه//ار الگوریتم دارای قابلیت خودآموزی طراحی کردند که جنگلهای تصادفی، رگرسیون لجس//تیک، افزایش شیب و شبکههای عصبی نام دارند.این الگوریتمها با اس//تفاده از دادههای موجود در مورد سکتههای قلبی افراد، درک خود از این موضوع را افزایش داده و قواعد خود را برای پیشبینی سکتههای قلبی وضع کردند. آنها از این قواعد برای پیشبینی احتمال سکته قلبی هر فرد بر اساس سوابق موجود استفاده کردند و در نهایتعملکردیبهترازتوصیههایانجمنقلبآمریکاداشتند.موفقترین الگوریتم در این زمینه الگوریتم شبکه عصبی است که 7/6 درصد بهتر از روشهای توصیهشده توسط انجمن قلب آمریکا عمل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.