رصد تشعشعات امواج در 20 نقطه از تهران

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رییس س//ازمان رگوالتوری گفت: تشعش//عات ام//واج در 20 نقطه از تهران به صورت لحظهای رصد میشود و با تشعشعات باالتر از حد مجاز برخوردهای الزم صورت میگیرد.

علیاصغر عمیدیان اظهارداشت: در 20 نقطه از شهر تهران تشعشعات تا باند 13 گیگاهرتز به صورت لحظهای توسط رگوالتوری رصد میشود و هرجا که سطح تشعشعات باالتر باشد اقدامات الزم صورت میگیرد.

مع//اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: نمونهای از برخورد با تشعشعات سطح باالتر اخیرا در استان فارس داشتهایم.

وی همچنی//ن ضری//ب نف//وذ موبای//ل در کش//ور را 101/19 درصد اعالم کرد.

عمیدی//ان آخری//ن آمار دسترس//ی به اینترنت پرس//رعت ثابت را 10 میلی//ون پ//ورت نفر اعالم کرد که در ابتدای دول//ت یازدهم 4/7 میلیون پورت بوده است.

به گزارش فارس، رییس س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نظارت بر س//رویسدهندههای ثابت و همراه اینترنت خبر داد و گفت: اگر س//رویسدهنده ثابتی اعالم میکند که در 27 هزار روس//تا سرویس اینترنت دارد، رگوالتوری این گفته ش//رکت را در تمام روس//تاهای اعالم شده بررسی میکند و صحت آن را میسنجد.

وی ادامه داد: همچنین ش//کایتهایی از سیستم صورت حسابگیری برخی ش//رکتهای اینترنتی در اس//تانها دریافت کردهایم که بررسی و رسیدگی به این شکایات نیز توسط رگوالتوری انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.