روبات پستچی در لندن

Jahan e-Sanat - - أخبار -

ایرنا- یک شرکت انگلیس//ی کارکرد روباتی را آزمایش میکند که قرار است در یکی از محالت لندن بستهها را از مردم تحویل بگیرد و به دفتر پست انتقال دهد.این روبات شش چرخ دارد و هماکنون نیز از آن به عنوان پیک غذا در بخشهایی از لندن استفاده میشود.این روباتهای 55 سانتیمتری81 کیلوگرم وزن دارند و سرعت آنها بالغ بر4/6 کیلومتر در ساعت است.

هر روبات میتواند تا 10 کیلوگرم بار حمل کند و مشتریان با کدی که به تلفن هوشمندشان فرستاده میشود میتوانند در محفظه آن را باز کنند.قرار است از این روباتها برای تحویل بستههای پستی مشتریان در شعاع سه کیلومتری دفتر یک شرکت پست هم استفاده شود.پیشتر در آلمان از این روبات در یک دوره آزمایشی برای رساندن بستههای پستی به یکسری از محالت حومه شهر هامبورگ استفاده کرده بودند.مزیت این روباتها در مقایسه با پهپادهای بارکش این است که بستههای سنگینتری را جابهجا میکنند و قوانین پروازی را هم نقض نمیکنند.

روباتهای زمینی همچنین زیر نظر مستقیم انسانهایی هستند که آنها را میرانند. هر متصدی سه روبات را هدایت میکند. دوربینهایی که روی این روباتها هستند، به رصد وضعیت جاده و گذرگاهها و همچنین وضعیت روبات کمک میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.