بررسی رابطه درآمد متوسط ساالنه با خانهدار شدن در شهرهای بزرگ جهان؛ سهم7 متریتهرانیها!

Jahan e-Sanat - - أخبار -

مهسا حسين- درحالی كه در سال 94 با متوس//ط درآمد ساليانه هر خانوار تهرانی تنها 7 متر خانه میش//د خريداری كرد، در همان س//ال اين رقم در ش//هرهای مختلف اي//االت متح//ده نزديك ب//ه 140 متر و در كشورهای پيش//رفتته اروپايی اندكی بيش از 130 متر بود.

در جه//ان نميتوان كش//وري پيدا كرد كه در آن مس//كن خريداري نداش//ته باشد يا با قيمت پاييني نسبت به وضعيت درآمد مردم عرضه ش//ود. مس//كن در تم//ام دنيا كااليي ضروري محسوب ميشود و با توجه به اينكه جمعيت كره زمين همواره در حال رش//د اس//ت بنابراين ميتوان گفت مسكن كااليي است كه تقاضاي آن نهتنها هرگز كم نميشود بلكه دائم در حال افزايش است در نتيجه ب//اال رفتن قيمت خانه در طي زمان امري عادي است اما در كشوري كه اقتصاد س//المي داشته باشد، قيمت خانه نيز مانند ساير كاالها بايد همگام و هماهنگ با قيمت تورم رشد داشته باشد.

ايران نيز از آنچه گفته شد مستثنا نيست. با وجود ب//اال بودن تع//داد خانههاي خالي تقاضا براي مس//كن كم//اكان وجود دارد و بيش//تر نيز ميشود. با اين حال درخصوص نس//بت ميان درآمد مردم و قيمت خانه در كشور ما تناسبي كه بايد وجود داشته باشد، وجود ندارد چراكه از يكسو حد فاصل بين دولت نهم و دهم تورم با سرعت سرسامآوري افزايش پي//دا كرد و حتي به 40 درصد نيز رس//يد. از سوي ديگر در همان دوره قيمت مسكن حتي از تورم نيز باالتر رفت و در مدت هشت ساله دولت نهم و دهم، متوسط قيمت خانه در تهران بيش از چهار برابر يا به عبارتي ديگر با افزايش 459 درصدي مواجه شد.

از س//وي ديگر در هم//ان دوره به داليل مختل//ف افزايش درآمد مردم از ميزان تورم پايينتر بود يعني در شرايطي كه تورم 40 درصد بود افزايش درآمد 20 درصد تخمين زده ش//د. به عبارت ديگر اگرچه رقم درآمد افزايش يافت اما در نهايت ارزش آن كاهش يافت//ه بود ب//ه عبارت ديگ//ر ميتوان گفت در ط//ول دولت قبل مردم فقيرتر ش//ده و درآمد آنها هر سال به جاي آنكه باالتر رود، كمتر شد.

در اين حال اگرچه در دولت روحاني براي نخس//تين بار پس از سالها ميزان افزايش درآمد از ميزان تورم باالتر رفت اما اين تنها گامهاي اول براي رس//يدن به يك وضعيت باثبات معيش//تي اس//ت و نميتوان از چند درص//د افزايش درآمد انتظ//ار قدرت خريد بااليي داشت. از سوي ديگر بازار مسكن نيز پس از يك دوره س//ونامي س//اخت و ساز و افزايش قيمت در ركود فرو رفته اس//ت و نه خريدار يا متقاضي ندارد، به همين دليل به ص//رف افزايش ارزش درآمد نميتوان گفت مشكل معيش//ت و خريد مسكن حل شده است تا جايي كه طبق آخرين آمار مركز آمار در سال 94 متوسط درآمد هر خانوار شهري ايراني ساالنه 27 ميليون و 878 هزار تومان بوده اس//ت، در همان س//ال متوسط قيمت هر مترمربع خانه در تهران نيز معادل چهار ميليون و 80 هزار تومان برآورد شده است. به عبارتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه يك خانواده متوسط در شهر تهران در سال 94 درآمدي معادل 28 ميليون تومان در س//ال داش//ته باشند و كل اين درآمد نيز پسانداز ش//ود، اين خانواده ظرف يك سال تنها 6/8 مترمربع خانه را ميتوانند خريداري كنند.

قيمت مس/كن در كش/ورهاي ديگر جهان

حال س//والي ك//ه به وج//ود ميآيد اين اس//ت كه آيا در ساير كشورها نيز وضعيت بازار مس//كن به همين صورت است يا خير. براس//اس آنچه آمار نشان ميدهد در اغلب كش//ورهاي دنيا ف//ارغ از آنكه درآمدش//ان چقدر اس//ت قيمت خان//ه از ايران پايينتر است. به عنوان مثال در سانفرانسيسكو كه يكي از گرانترين شهرهاي جهان است در سال 2015 هر مترمربع خانه 420 دالر بود كه معادل ي//ك ميليون و 500 هزار تومان ميشود يعني كمي بيش از يكسوم قيمت ميانگي//ن ته//ران، اين در حالي اس//ت كه براساس گزارش بانك جهاني متوسط درآمد در همين سال در همين شهر برابر 55 هزار دالر در سال بود. به عبارت ديگر در حالي كه با متوسط درآمد ايران نميتوان حتي هفت متر خانه خريداري كرد در سانفرانسيسكو ميتوان با ميانگين درآمد يك سال، يك خانه 135 متري خريد.

همچنين در كشور آلمان متوسط قيمت خان//ه 98 دالر ب//راي هر فوت مربع اس//ت ك//ه حدود 300 دالر براي ه//ر مترمربع را ش//امل ميشود. در اين كشور درآمد ساالنه م//ردم نيز به طور ميانگين 41 هزار و 221 دالر اس//ت كه با آن ميتوان 137 متر خانه خريداري كرد.

در فرانسه متوسط درآمد اندكي بيش از 36 دالر است و قيمت خانه نيز تقريبا 400 دالر به ازاي هر مترمربع است.

بنابراي//ن چنانچ//ه قيم//ت خان//ه را در كشورهاي مختلف بررسي كنيم، ميبينيم كه ايران اگر گرانترين كشور در زمينه قيمت مسكن نباشد، جزو ليست گرانترينها قرار ميگيرد اما آنچه در اينجا مشكلساز ميشود تنه//ا گران بودن قيمت خانه نيس//ت بلكه قدرت خريد و درآمد پايين مردم اس//ت كه خانهدار شدن را غيرممكن ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.