سود وام نوسازي 12 درصد شد

Jahan e-Sanat - - أخبار -

معاون وزير راهوشهرسازي اعالم كرد: با توجه به مشكالتي كه درخصوص دريافت يارانه نوسازي وجود داشت در سالجاري از منابع در اختيار بانك مسكن تسهيالت نوسازي و بهسازي با سود 12 درصد پرداخت خواهد شد.

به گزارش ايسنا، محمد سعيد ايزدي در حاشيه امضاي تفاهمنامه استانداري لرس//تان و يك ش//ركت خصوصي براي نوسازي و بهسازي محالت بافتهاي فرسوده، سكونتگاههاي غيررسمي و بافتهاي تاريخي استان لرستان گفت: در مورد دريافت تسهيالت نوسازي و بهسازي مشكلي نداشتيم بلكه بيشتر بحث يارانه سود بود.

وي افزود: از آنجاكه مصوبه گذشته دولت در مورد اعطاي تسهيالت نوسازي به مالكان و متقاضيان با مشكالتي در مورد يارانه روبهرو شد براي سال 1396 مدل جديدي را پيشنهاد كرديم كه خوشبختانه در قانون بودجه هم آمده يكهزار ميليارد تومان از منابع در اختيار بانك مسكن براي اعطاي تسهيالت با سود 12 درصد پرداخت شود. بانك مسكن هم اين رقم را به چهار هزار ميليارد تومان افزايش خواهد داد و تسهيالت را در اختيار متقاضيان قرار ميدهد. با اين وجود ديگر منتظر دريافت يارانه سود نخواهيم شد.

مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري تصريح كرد: اتفاق خوبي بود در سال گذشته انجام شد كه با وجود محدوديتهايي كه دولت در تامين منابع پروژههاي عمراني داشت با تاكيدي كه درخصوص سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه نشين صورت گرفت و از طرفي در اولويت قرار گردن نوسازي و بهسازي ش//هري در فرآيند تامين مس//كن در اولويت قرار داشت، خوشبختانه نوبخت دستوري صادر كرد و ما توانستيم منابع قابل توجهي را در رديفهاي پيشبيني شده سال گذشته جذب كنيم.

ايزدي با اشاره به تعريف رديفهاي مشخص در بودجه سال 1395 و 1396 براي نوسازي و بهسازي شهري گفت: براي مشهد، قم، شيراز، شهرهاي استان سيستانوبلوچستان رديف اختصاصي تعريف كرديم. جدا از آن رديف ساماندهي حاشيه شهرها را داشتيم. همچنين رديفهاي ديگري براي بهسازي بافتهاي فرسوده و مطالعات از طريق طرحها براي اين محدودهها داشتيم كه جمعا 9 رديف اعتباري با رقمي بالغ بر 639 ميليارد تومان پيشبيني شده بود. منابعي كهامسالاختصاصدادندفعالبالغبر041 ميلياردتوماناستكهدراينمرحله به شكل نقدي و اسناد خزانه در اختيار ما گذاشتند.

وي اظهار اميدواري كرد: منابعي كه در اختيار گذاشته شده به شكل اهرمي بتواند منابع گستردهتري را از طريق جذب منابع شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي حداقل سه برابر كند تا بتوان حركت در جهت نوسازي و بهسازي محالت هدف را تسهيل كرد.

معاون وزير راهوشهرسازي درخصوص نهاد توسعهگر كه سال گذشته تعريف شده بود، گفت: دستورالعمل نحوه فعاليت اين نهاد در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تسهيل شد. عالوه بر اينكه تالش كرديم ابعاد مختلف اين دستورالعمل را اجرايي كنيم با هماهنگي كه به عمل آمد اولين پايلوت اين پروژه را بعد از تجربه تهران، قرار است در ساير شهرهاي كشور اجرايي كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.