برگزارينخستيننمايشگاهبينالملليوتخصصيطالوجواهردرمنطقهآزادانزلي

Jahan e-Sanat - - أخبار -

اولين نمايش//گاه بينالمللي و تخصصي طال و جواهر، نقره، س//اعت، سنگهاي قيمتي و صنايع وابسته در مركز همايشها و نمايشگاهي اين منطقه برگزار ميشود.

در اي//ن نمايش//گاه بينالملل//ي ك//ه با حض//ور توليدكنن//دگان و عرضهكنن//دگان داخل//ي و تعدادي از ش//ركت خارج//ي از 26 تا 29 ارديبهش//تماه سالجاري در فضايي به مس//احت چهار هزار مترمربع برپا ميش//ود، ش//ركتهاي حاضر در نمايش//گاه آخرين محصوالت و فناوريهاي خود را به نمايش عموم ميگذارند.بنا بر اين گزارش معرفي جديدترين تكنولوژيهاي مورد استفاده در صنايع مرتبط با نمايشگاه، ارائه آخرين روشهاي توليد طال و جواهر توسط شركتهاي داخلي و خارجي، تبادل اطالعات فني و تجاري ميان فعاالن اين حوزه و مبادله اطالعات و ارتقاي همكاريها بين دستاندركاران، متوليان و ساير نهادهاي مرتبط با حوزه برگزاري نمايش//گاه از جمله مهمترين داليل برگزاري نمايش//گاه تخصصي طال و جواهر و صنايع وابسته در منطقه آزاد انزلي است.

از سوي ديگر ايجاد فضاي مناسب تجاري، فيمابين توليدكنندگان داخلي و خارجي با موضوعات مرتبط نمايشگاه، ارائه جديدترين مدلها و الگوهاي تامين مالي جهت پروژههاي سرمايهگذاري در صنعت طال و جواهر در ايران و در بررسي مسايل طال و جواهر با حضور مسووالن و تالش در رفع مشكالت و مشاركت بيشتر اين بخش، از ديگر اهداف برگزاري نمايشگاه فوق اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.